Beleidsregel Actief zijn in Nederland

[Regeling vervallen per 28-10-2013.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 27-10-2013

Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-14 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het actief zijn door beleggingsinstellingen in Nederland (Beleidsregel Actief zijn in Nederland)

Wettelijk kader

[Vervallen per 28-10-2013]

Artikel 2:65, eerste en tweede lid, Wet op het financieel toezicht (Wft) behelst het verbod om in Nederland een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden, zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling een door de AFM verleende vergunning heeft; of, indien het een beleggingsmaatschappij betreft die geen aparte beheerder heeft, zonder dat de beleggingsmaatschappij een door de AFM verleende vergunning heeft.

Ten aanzien van het actief zijn door beleggingsinstellingen in Nederland is het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) reeds in een eerder stadium bekend gemaakt 1. Deze beleidsregel kan worden aangemerkt als een technische en beleidsneutrale omzetting in het kader van de Wft en is vastgesteld door middel van het Besluit tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de Wet op het financieel toezicht van 12 december 2006.

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

Beleidsregel

[Vervallen per 28-10-2013]

Of een buiten Nederland gevestigde beheerder of een beleggingsinstelling in Nederland rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanbiedt wordt beoordeeld aan de hand van een of meerdere van de volgende indicatoren:

 • a. het niet gebruiken van disclaimers of een gebrekkige handhaving daarvan;

 • b. het niet opnemen van een lijst van landen waarop de activiteiten uitdrukkelijk zijn gericht, of de gebrekkige handhaving daarvan;

 • c. het gebruik van Nederlands als voertaal bij de activiteiten;

 • d. het normale verspreidingsgebied van de gebruikte media is onder meer Nederland;

 • e. adressering van de gebruikte media aan inwoners van Nederland;

 • f. informatieverschaffing over het Nederlandse fiscale regime;

 • g. informatieverschaffing over een buitenlands fiscaal regime ten opzichte van Nederland;

 • h. verwijzingen naar of informatieverschaffing over Nederlandse wet- en regelgeving;

 • i. hyperlinks op het internet waarmee de instelling de deelnemer in Nederland naar een website leidt waarop zij rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanbiedt; of

 • j. vermelding van aanspreekpunten in Nederland.

Een buiten Nederland gevestigde beheerder of een beleggingsinstelling wordt niet geacht in Nederland rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden indien één of meerdere van de volgende indicatoren van toepassing zijn:

 • a. een ongeadresseerde uiting waarbij alleen de naam of het logo van de beheerder of een beleggingsinstelling wordt weergegeven;

 • b. het incidenteel toezenden van informatie over de beheerder of een beleggingsinstelling op direct verzoek van een (potentiële) deelnemer; of

 • c. het in media louter weergeven van het prospectus van een buiten Nederland gevestigde beheerder of een beleggingsinstelling, zonder dat inschrijvingsmogelijkheden worden getoond.

De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Actief zijn in Nederland.

Amsterdam, 12 december 2006

Bestuurslid

,

A.W. Kist

Bestuurslid

,

P.M. Koster

 1. Beleidsregel Wet toezicht beleggingsinstellingen 05-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 10 augustus 2005 inzake het actief zijn door beleggingsinstellingen in Nederland (Beleidsregel Actief zijn in Nederland), Staatscourant 2005, 153.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina