Wijzigingsbesluit Besluit fiscale eenheid 2003 (in verband met de Wet werken aan winst)

Geldend van 16-02-2007 t/m heden

Besluit van 19 december 2006, houdende aanpassing van het Besluit fiscale eenheid 2003 mede in verband met de Wet werken aan winst

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Financiën van 20 november 2006, nr. DB 2006-00615M;

Gelet op artikel 15, vierde en tiende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

De Raad van State gehoord (advies van 30 november 2006, no. W06.06.0506/IV);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Financiën van 15 december 2006, nr. DB 2006-00648 U;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Indien voor 1 januari 2006 met betrekking tot een deelneming een afwaarderingsverlies als bedoeld in artikel 13ca van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals dat artikel luidde op 31 december 2005, in aanmerking is genomen, blijft artikel 35, vierde lid, van het Besluit fiscale eenheid 2003, zoals dit luidde op 31 december 2005, van toepassing met betrekking tot dat afwaarderingsverlies.

Artikel IV

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die is gelegen acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.

  • 2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen C en D, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij dat tijdstip terugwerkende kracht kan hebben en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na dat tijdstip van inwerkingtreding.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina