Pensioenwet

Geldend van 01-10-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen PW
Penw.
Pw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020809
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties
 3. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
 4. Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015
 5. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 6. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 7. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
 8. Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie
 9. Besluit introductie premiepensioeninstellingen
 10. Besluit marktmisbruik Wft
 11. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 12. Besluit uitvoering verordening marktmisbruik
 13. Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen
 14. Besluit vaststelling tijdstip bedoeld in artikel 220a, achtste lid, Pensioenwet en artikel 214, tiende lid, Wet verplichte beroepspensioenregeling
 15. Mededeling gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 januari 2018
 16. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 17. Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015
 18. Wijzigingsbesluit Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (vaststelling parameters voor fondsen)
 19. Wijzigingsbesluit financiële markten 2011
 20. Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa
  Tekst: tekst
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.2
 3. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 107, 108, 160a, 160b
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregel geschiktheid 2012
  Artikel: 1.1
 6. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 1
 7. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Artikel: 31f
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
  Artikel: 1
 9. Besluit basisregistratie personen
  Bijlage: 4
 10. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
  Artikel: 1
 11. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
  Artikel: 32
 12. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 12, 13, 35, 36, 51a
 13. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 631, 664
 15. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikelen: 4, 6, 7, 8, 18, 24, 57, 59, 65, 67, 70a, 73, 93
 16. Kaderwet militaire pensioenen
  Artikel: 6
 17. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Tekst: tekst
  Bijlagen: IV, VI
 18. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
  Tekst: tekst
  Bijlage: II
 19. Loonheffingen, pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht
  Tekst: tekst
 20. Mededeling gewijzigde bedragen Algemene Kinderbijslagwet, enz. per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: B
 21. Mededingingswet
  Artikel: 29
 22. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Hoofdstuk: 1
 23. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlagen: 6, 8
 24. Regeling gegevensverstrekking Mededingingswet
  Artikel: 2
 25. Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
  Artikel: 1
 26. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XXIa
 27. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 28. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: IV
 29. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IXa
 30. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XIX
 31. Verzamelwet pensioenen 2012
  Artikel: I
 32. Verzamelwet pensioenen 2014
 33. Wet gevolgen privatisering ABP voor het personeel van de Koninklijke Hofhouding
  Artikel: 3
 34. Wet implementatie Omnibus I-richtlijn
 35. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.18
 36. Wet introductie premiepensioeninstellingen
  Artikel: IV
 37. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
  Artikel: 14a
 38. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 18, 32ba
 39. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:1
 40. Wet op het notarisambt
  Artikel: 113a
 41. Wet privatisering ABP
  Artikelen: 4, 6, 22, 56
 42. Wet verbeterde premieregeling
 43. Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen
 44. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 6
 45. Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw
  Artikel: II
 46. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
 47. Wijzigingswet Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (wijziging bepalingen inzake waardeoverdracht pensioenaanspraken)
  Artikelen: II, III
 48. Wijzigingswet Pensioenwet (evenwichtige samenstelling van en medezeggenschap in pensioenfondsbesturen)
Terug naar begin van de pagina