Pensioenwet

Geldend van 11-04-2018 t/m 20-05-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 11-04-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel Integriteitbeleid ten aanzien van zakelijke vastgoedactiviteiten
  Artikel: 1
 2. Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel ontheffingen verslagstaten Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 2015
  Artikel: 1
 4. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 1, 5
 5. Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES
  Bijlage: III
 6. Besluit basisregistratie personen
  Bijlage: 4
 7. Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen
  Artikel: 1
 8. Besluit gegevensverwerving CBS
  Artikel: 11e
 9. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 1, 1a, 52
 10. Betaalbaarstelling uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten door andere organen dan de Sociale Verzekeringsbank en bedrijfsverenigingen
  Artikel: 2
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 631, 664
 12. Handelsregisterbesluit 2008
  Artikel: 31a
 13. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikelen: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62
 14. Loonheffingen, inkomstenbelasting, pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen
  Tekst: tekst
 15. Mededingingswet
  Artikel: 16
 16. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Inkomen 2012
  Artikel: 1
 17. Participatiewet
  Artikelen: 15, 31
 18. Pensioenwet
  Artikelen: 2, 220a
 19. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 3a
 20. Regeling SUWI
  Artikel: 3.1
 21. Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015
  Artikel: 1.1
 22. Sanctiewet 1977
  Artikel: 10
 23. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
 24. Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 22
 25. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
  Artikel: 1
 26. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstelling pensioenlichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 27. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
  Artikel: 12c
 28. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 10a.5
 29. Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
  Artikel: 14a
 30. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 19a, 38n
 31. Wet op de medische keuringen
  Artikelen: 1, 4
 32. Wet op de ondernemingsraden
  Artikelen: 27, 31f
 33. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 34. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 1:1, 1:8, 3:119, 5:86
 35. Wet privatisering ABP
  Artikel: 1
 36. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 73
 37. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 7
 38. Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikelen: 1, 3a, 7
 39. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 1, 4a, 81
 40. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikelen: 1, 5, 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina