Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming

[Regeling vervallen per 05-04-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 04-04-2007

Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 06-07 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 12 december 2006 inzake het meldingsformulier voor substantiële deelneming als bedoeld in afdeling 5:3:3 (Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming)

Wettelijk kader

[Vervallen per 05-04-2007]

Ingevolge afdeling 5:3:3 Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten aandeelhouders en andere stemgerechtigden meldingen doen betreffende wijzigingen in zeggenschap en kapitaalbelang.

In deze beleidsregel heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de meldingsformulieren opgenomen die voldoen aan de in artikel 5 tot en met 8 van het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen ter zake gestelde regels.

Deze beleidsregel is vastgesteld door middel van het Besluit tot vaststelling van beleidsregels in het kader van de Wet op het financieel toezicht van 12 december 2006.

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

Meldingsformulier substantiële deelneming als bedoeld in afdeling 5.3.3 Wft – deel 1

[Vervallen per 05-04-2007]

1. Naam meldingsplichtige:

2. Adres:

3. Postcode:

4. Woonplaats:

5. Statutaire zetel:

5. Land:

6. Statutaire naam Uitgevende Instelling:

7. Totaal kapitaalbelang:

%

– rechtstreeks reëel:

% (A)

– rechtstreeks potentieel:

% (C)

– middellijk reëel:

% (E)

– middellijk potentieel:

% (G)

   

Totaal Stemrecht:

%

– rechtstreeks reëel:

% (B)

– rechtstreeks potentieel:

% (D)

– middellijk reëel:

% (F)

– middellijk potentieel:

% (H)

8. Datum ontstaan meldingsplicht:

Aldus naar waarheid opgemaakt:

Naam:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Meldingsformulier substantiële deelneming – deel 2

[Vervallen per 05-04-2007]

(Uitsluitend bedoeld ter controle van de melding door de Autoriteit Financiële Markten; deze gegevens worden niet openbaar gemaakt)

1. Naam meldingsplichtige:

2. Adres:

2. Postcode (geen postbus):

3. Woonplaats:

4. Land:

5. Telefoonnummer:

7. Faxnummer:

8. Kamer van Koophandel nummer:

9. Eerste melding in betreffende Uitgevende Instelling (ja/nee):

Contactpersoon

1. Naam:

2. Adres:

3. Postcode:

4. Woonplaats:

5. Land:

6. Telefoonnummer:

7. Faxnummer:

8. E-mail:

9. Relatie tot meldingsplichtige:

10. Betreft de melding een initiële melding als bedoeld in artikel 59 Wmz 2006 (ja/nee)?:

(zo ja dan datum meldingsplicht 1 november 2006)

11. Indien het een melding van een middellijk belang betreft, dient te worden aangegeven welke toerekenregel(s) is/zijn toegepast:

Het kapitaalbelang en/of stemrecht waarover een dochtermaatschappij beschikt (ja/nee):

(zo ja, dan opgave van de naam van de betreffende dochtermaatschappij):

Het kapitaalbelang en/of stemrecht dat een derde houdt voor rekening de meldingsplichtige (ja/nee):

Het stemrecht in het kader van een stemovereenkomst (ja/nee):

12. Ziet de melding op een situatie als genoemd in artikel 5:41 Wft (periodieke meldingsplicht) (ja/nee)?

13. Wordt de melding gedaan door een beheerder als genoemd in artikel 5:45 lid 7 Wft (ja/nee)?:

14. Ziet de melding op een situatie als genoemd in artikel 5:45 lid 10 Wft (ja/nee)?:

Meldingsformulier substantiële deelneming – deel 3

[Vervallen per 05-04-2007]

1. Soort effect

2. Nominale waarde per (onderliggend) aandeel:

3. Aantal stemmen per (onderliggend) aandeel:

4. Omwisselverhouding:

5. Aantal:

6. Noemer kapitaalbelang (x):

7. Noemer stemrechten (y):

8.

Rechtstreeks reëel

Rechtstreeks potentieel

Middellijk reëel

Middellijk potentieel

       

Kapitaal-belang

Stemrechten

Kapitaal-belang

Stemrechten

Kapitaal-belang

Stemrechten

Kapitaal-belang

Stemrechten

Aantal

x

Nominale Waarde

= € …

Aantal

=

Aantal

x

Nominale Waarde

= € …

Aantal

=

Aantal

x

Nominale Waarde

= € …

Aantal

=

Aantal

x

Nominale Waarde

= € …

Aantal

=

               

A

€ …

:

noemer

€ x =

… %

B

Aantal

:

noemer

y

… %

C

€ …

:

noemer

€ x =

… %

D

Aantal

:

noemer

y

… %

E

€ …

:

noemer

€ x =

… %

F

Aantal

:

noemer

y

… %

G

€ …

:

noemer

€ x =

… %

H

Aantal

:

noemer

y

… %

Totaal kapitaalbelang (optellen de percentages onder A/C/E/G):

%

– rechtstreeks reëel (percentage onder A):

%

– rechtstreeks potentieel (percentage onder C):

%

– middellijk reëel (percentage onder E):

%

– middellijk potentieel (percentage onder G):

%

   

Totaal Stemrecht (optellen de percentages onder B/D/F/H):

%

– rechtstreeks reëel (percentage onder B):

%

– rechtstreeks potentieel (percentage onder D):

%

– middellijk reëel (percentage onder F):

%

– middellijk potentieel (percentage onder H):

%

De percentages bij stemrecht dienen te worden gecorrigeerd, indien het uit te oefenen stemrecht wordt beperkt door statutaire voorzieningen van de Uitgevende Instelling (x%-regeling en stemrechtbeperkingen).

De percentages (inclusief de totaal percentages) dienen te worden ingevuld op deel 1 van het meldingsformulier.

De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2007.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Meldingsformulier substantiële deelneming.

Amsterdam, 12 december 2006

A.W. Kist

bestuurslid

P.M. Koster

bestuurslid

Terug naar begin van de pagina