Besluit afschaffing Pemba WAO

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 23-12-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van 13 december 2006 tot vaststelling van een tijdstip voor het buiten toepassing verklaren van artikel 37, tweede en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Besluit afschaffing Pemba WAO)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2006, nr. SV/WV/2006/98532;

Gelet op artikel 122e van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Tijdstip afschaffing premiedifferentiatie WAO

[Vervallen per 01-01-2008]

Het tijdstip, bedoeld in artikel 122e van de Wet financiering sociale verzekeringen, met ingang waarvan artikel 37, tweede en derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, niet van toepassing is, wordt vastgesteld op 1 januari 2008.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit afschaffing Pemba WAO.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2006

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina