Regeling vergoedingen OPTA 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 december 2006, nr.WJZ 6108387, houdende regels inzake de vaststelling van vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit voor 2007 (Regeling vergoedingen OPTA 2007)

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de kosten van het door het college verrichten van werkzaamheden of diensten zijn met betrekking tot de categorieën en subcategorieën van gelijksoortige werkzaamheden of diensten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage, de in de bijlage genoemde vergoedingen verschuldigd voor het kalenderjaar 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Indien sprake is van een overdracht van activiteiten als bedoeld in artikel 5b, derde lid, van het besluit, en indien de overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden na het jaar dat op grond van artikel 5c, eerste lid, van het besluit als referentiejaar geldt, wordt de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder gebaseerd op:

  • a. bij een splitsing in de zin van artikel 334a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: het relevante deel van de omzet van de aanbieder waaruit de vergoedingsplichtige aanbieder is ontstaan;

  • b. bij een overdracht van activiteiten op een andere wijze dan bedoeld in onderdeel a: de omzet van de aanbieder of de aanbieders wiens respectievelijk wier activiteiten zijn overgedragen aan de vergoedingsplichtige aanbieder.

 • 2 Indien sprake is van een overdracht van activiteiten als bedoeld in artikel 5b, derde lid, van het besluit, en indien de overdracht van activiteiten heeft plaatsgevonden in het jaar dat op grond van artikel 5c, eerste lid, van het besluit als referentiejaar geldt, wordt de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder gebaseerd op:

  • a. de omzet van de vergoedingsplichtige aanbieder; en

  • b. de in het eerste lid bedoelde omzet.

 • 3 Als relevant deel van de omzet, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt in aanmerking genomen het gedeelte van de omzet dat betrekking heeft op activiteiten die bij de splitsing zijn overgedragen aan de vergoedingsplichtige aanbieder, voor zover deze activiteiten betrekking hebben op het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

De jaarlijkse vergoeding voor het toezicht genoemd in de bijlage voor het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek wordt over het eerste jaar van registratie berekend over het aantal aan het publiek afgegeven certificaten per datum van registratie bij het college. Indien registratie heeft plaatsgevonden vóór 2007 geldt 1 januari 2007 als de peildatum voor het vaststellen van het aantal aan het publiek afgegeven certificaten waarover de jaarlijkse vergoeding voor het toezicht wordt berekend.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Degene die de vergoeding verschuldigd is, behoeft de vergoeding voor werkzaamheden of diensten voor registratie, genoemd in de bijlage onder de categorieën 1 en 3, niet bij vooruitbetaling te voldoen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het besluit, wordt door het college bekend gemaakt door middel van terinzagelegging ten kantore van het college.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

De Regeling vergoedingen OPTA 2006 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2006 zijn verricht.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen OPTA 2007.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Bijlage , behorende bij artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor het kalenderjaar 2007 zijn de volgende vergoedingen verschuldigd:

 

Categorie

Vergoeding voor registratie

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht

1

Het aanbieden van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten:

   
 

– indien de aanbieder in 2005 uit het in Nederland leveren van openbare elektronische communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten een omzet heeft gerealiseerd van ten hoogste € 20.000.000,–

€ 1.000

€ 9.1811

 

– indien de aanbieder in 2005 uit het in Nederland leveren van openbare elektronisch communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten een omzet heeft gerealiseerd van meer dan € 20.000.000,–

€ 1.000

0,083 % van de omzet2

2

Concessie Post

 

€ 541.000

3

Het aanbieden of afgeven van gekwalificeerde certificaten aan het publiek (TTP-diensten):

   
 

• betreffende de certificatiedienstverlener die in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet:

– per certificatiedienstverlener

– per aan het publiek afgegeven certificaat

€ 500

€ 0,20

 

• betreffende de certificatiedienstverlener die niet in het bezit is van een geldig bewijs van toetsing van een organisatie die is aangewezen op grond van artikel 18.16, eerste lid, Telecommunicatiewet:

– per certificatiedienstverlener

– per aan het publiek afgegeven certificaat

€ 3.000

€ 0,40

 

Categorie

Vergoeding voor toekennen dan wel reserveren

Jaarlijkse vergoeding voor het toezicht

4

Informatienummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten, met een lengte van acht cijfers of minder:

   
 

• per toegekend nummer

€ 75

€ 28

5

Informatienummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten, met een lengte van meer dan acht cijfers:

   
 

• per toegekend nummer

€ 25

€ 8

 

• per gereserveerd nummer

€ 25

€ 4

6

Nummers VPN als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten:

   
 

• per toegekende VPN code

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerde VPN code

€ 500

€ 40

7

Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor pakket en circuitgeschakelde datadiensten (DNIC’s):

   
 

• per toegekende 1/10 DNIC

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerde 1/10 DNIC

€ 500

€ 40

8

Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten, niet zijnde de onder 4, 5 en 6 genoemde nummers:

   
 

• per toegekend carrier selectienummer

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd carrier selectienummer

€ 500

€ 40

 

• per toegekend nummer voor toegang internet

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd nummer voor toegang internet

€ 500

€ 40

 

• per toegekend nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

€ 500

€ 40

 

• per toegekend netwerkintern nummer voor routeren en testen

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd netwerkintern nummer voor routeren en testen

€ 500

€ 40

 

• per toegekend geharmoniseerd Europees kort nummer

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd geharmoniseerd Europees kort nummer

€ 500

€ 40

 

• per toegekend geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 500

€ 40

 

• per toegekend nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 500

€ 40

 

• per toegekend geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

€ 500

€ 40

 

• per toegekend nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte

€ 500

€ 40

 

• per 100 toegekende nummers voor toegang tot ondernemingen en instellingen

€ 35

€ 4

 

• per 1000 toegekende, hierna genoemde nummers:

geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistent-diensten, nummers voor semafonie, waarbij een minimumbedrag van € 150,– verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 40,– voor het toezicht

€ 15

€ 4

 

• per 1000 gereserveerde, hierna genoemde nummers:

geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistent-diensten, nummers voor semafonie, waarbij een minimumbedrag van € 150,– verschuldigd is voor de reservering en een minimumbedrag van € 20,– voor het toezicht

€ 15

€ 2

 

• per toegekend nummer voor abonnee-informatiediensten uit nummerreeks 18xy

€ 500

€ 80

 

• per 1000 toegekende nummers uit de 085-serie of uit de 091-serie, waarbij een minimumbedrag van € 150,– verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 40,– voor het toezicht

€ 15

€ 4

 

• per 1000 gereserveerde nummers uit de 085-serie of uit de 091-serie waarbij een minimumbedrag van € 150,– verschuldigd is voor de reservering en een minimumbedrag van € 20,– voor het toezicht

€ 15

€ 2

9

Nummers als bedoeld in het Nummerplan internationale signaleringscodes:

   
 

• per toegekend ISPC nummer

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd ISPC nummer

€ 500

€ 40

10

Nummers als bedoeld in het Nummerplan

Transitnetwerk signaleringspuntcodes:

   
 

• per 8 toegekende TSPC nummers

€ 500

€ 80

 

• per 8 gereserveerde TSPC nummers

€ 500

€ 40

11

Nummers als bedoeld in het Nummerplan

Mobiele Netwerk Codes:

   
 

• per toegekend MNC nummer

€ 500

€ 80

 

• per gereserveerd MNC nummer

€ 500

€ 40

12

Nummers als bedoeld in het Nummerplan voor telexdiensten

   
 

• per 1000 toegekende nummers voor telexdiensten, waarbij een minimumbedrag van € 150,– verschuldigd is voor de toekenning en een minimumbedrag van € 40,– voor het toezicht

€ 15

€ 4

 

• per 1000 gereserveerde nummers voor telexdiensten, waarbij een minimumbedrag van € 150,– verschuldigd is voor de reservering en een minimumbedrag van € 20,– voor het toezicht

€ 15

€ 2

 

Categorie

Vergoeding voor de wijziging

 

13

Het wijzigen van het besluit tot reserveren in een besluit tot toekennen:

   
 

• per informatienummer met een lengte van meer dan 8 cijfers

€ 4

 
 

• per VPN code

€ 40

 
 

• per 1/10 DNIC

€ 40

 
 

• per carrier selectienummer

€ 40

 
 

• per nummer voor de toegang tot internet

€ 40

 
 

• per nummer voor videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

€ 40

 
 

• per netwerkintern nummer voor routeren en testen

€ 40

 
 

• per geharmoniseerd Europees kort nummer

€ 40

 
 

• per geharmoniseerd nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 40

 
 

• per nummer dat de eigen vaste of mobiele openbare telefoondienst ondersteunt of dat dient voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

€ 40

 
 

• per geharmoniseerd nummer voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

€ 40

 
 

• per nummer voor routering naar nummers in de Europese telefoonruimte

€ 40

 
 

• per ISPC nummer

€ 40

 
 

• per groep van 8 TSPC nummers

€ 40

 
 

• per MNC nummer

€ 40

 
 

• per 1000 nummers voor telexdiensten met een minimumbedrag van € 20,–

€ 2

 
 

• per 1000 geografische nummers, nummers voor mobiele telefonie, nummers voor persoonlijke assistentdiensten, nummers voor semafonie en nummers uit de 085-serie of uit de 091-serie, waarbij een minimumbedrag van € 20,– verschuldigd is

€ 2

 
 

Categorie

Vergoeding voor de spoedbehandeling

 

14

Per spoedbehandeling van een nummeraanvraag

€ 550

 
 

Categorie

Vergoeding voor veiling/loting

 

15

Entreegeld voor

• veiling

• loting

€ 200

€ 200

 
 1. Indien de aanbieder kan aantonen dat zijn omzet minder bedraagt dan € 2.000.000,– wordt de hoogte van de door hem verschuldigde vergoeding op nihil gesteld op grond van artikel 5a, derde lid, van het Besluit.

  ^ [1]
 2. Dat wil zeggen 0,083 % van de omzet die de aanbieder in 2005 uit het in Nederland leveren van openbare elektronisch communicatienetwerken, openbare elektronische communicatiediensten of bijbehorende faciliteiten heeft gerealiseerd.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina