Instellingsbesluit commissie CAS en archiefketen

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 24-12-2006 t/m 30-06-2013

Instellingsbesluit commissie CAS en archiefketen

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. commissie: de commissie die onderzoek doet naar de positionering van de Centrale Archief Selectiedienst in de context van de inrichting van de archiefketen;

  • b. de Minister: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

Er is een commissie die onderzoek doet naar de positionering van de Centrale Archief Selectiedienst in de context van de inrichting van de archiefketen; met het oog op de taken die de baten-lastendienst vervult in opdracht van verschillende partijen in die keten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

De commissie heeft tot taak:

  • a. onderzoek te doen naar de positionering van de Centrale Archief Selectiedienst in de context van de inrichting van de archiefketen;

  • b. het uitbrengen van een rapport waarin gemotiveerd wordt beschreven wat het antwoord op de vraag naar het oordeel van de commissie is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, mevrouw mr. W. Sorgdrager, en een ander lid, de heer drs. J.K.T. Postma.

  • 2 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De commissie start op 1 oktober 2006 met het onderzoek en brengt op 1 februari 2007 haar rapport uit aan de Minister.

  • 2 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangt een afschrift van het rapport.

  • 3 Na het uitbrengen van het rapport door de commissie wordt zij opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 2 De voorzitter ontvangt voor haar werkzaamheden een vacatiegeld van € 260 per vergadering.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2013]

De archiefbescheiden van de commissie worden na opheffing, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2006.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Terug naar begin van de pagina