Vrijstelling ter bestrijding van de aardappelspindelknolviroïde (PSTVd)

[Regeling vervallen per 14-05-2007.]
Geldend van 24-12-2006 t/m 13-05-2007

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3999, houdende vrijstelling ex artikel 16a Bestrijdingsmiddelenwet 1962 tegen het aardappelspindelknolviroïde (PSTVd)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 14-05-2007]

In verband met de bestrijding van de aardappelspindelknolviroïde (PSTVd) wordt vrijstelling verleend voor het handelen in strijd met de voorschriften die krachtens artikel 5, tweede en derde lid, van de wet zijn vastgesteld bij de toelating van het gewasbeschermingsmiddel Menno Clean met toelatingsnummer 12784.

Artikel 3

[Vervallen per 14-05-2007]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 2, is slechts van toepassing voor zover de voorschriften, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 14-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 14-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling ter bestrijding van de aardappelspindelknolviroïde (PSTVd).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

de Directeur-Generaal

,,

R.M. Bergkamp

Bijlage

[Vervallen per 14-05-2007]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 14-05-2007]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik ten behoeve van de teelten onder glas als middel ter bestrijding van plantpathogene bacteriën, schimmels, virussen en viroïden:

  • a. in lege kassen en warenhuizen;

  • b. op betonvloeren, teelttafels, bevloeiingsmatten, druppelsystemen, plantcontainers, stekbakjes en plantenkwekerkisten en

  • c. op gereedschappen, messen en handschoenen.

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 14-05-2007]

Algemeen

[Vervallen per 14-05-2007]

Menno Clean is een ontsmettingsmiddel ter bestrijding van plantpathogene bacteriën, schimmels, virussen en viroïden. De werking van het middel is afhankelijk van de pH-waarde van de oplossing. Bij een pH-waarde lager dan 4,5 is de oplossing werkzaam. De pH-waarde van de klaargemaakte oplossing kan bepaald worden met pH-papier.

Te ontsmetten oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen, bijvoorbeeld met een hogedrukspuit. Op sterk vervuilde materialen neemt de werking van Menno Clean af.

Bij het afspuiten van teeltoppervlakken rijkelijk vloeistof gebruiken, zodat de oppervlakken tenminste 5 minuten nat blijven. Indien een langere inwerktijd gewenst is het middel aan het eind van de dag toepassen, waarbij er voor gezorgd moet worden dat de luchtvochtigheid voldoende hoog is. Voor de bestrijding van schimmels is een inwerktijd van 16 uur nodig.

Toepassingen

[Vervallen per 14-05-2007]

Ontsmetting ter bestrijding van plantpathogene bacteriën, schimmels, virussen en viroïden in lege kassen en warenhuizen

[Vervallen per 14-05-2007]

Glas, opstanden en gevels goed natspuiten met een concentratie van 1% (100 ml middel per 10 liter water) en gedurende 16 uur nat houden.

Ontsmetting ter bestrijding van plantpathogene bacteriën, schimmels, virussen en viroïden op betonvloeren, teelttafels, bevloeiingsmatten, druppelsystemen

[Vervallen per 14-05-2007]

Toepassen door het aangieten, spuiten of borstelen met een concentratie van 1% (100 ml middel per 10 liter water). Voldoende spuitvloeistof gebruiken. Ter bestrijding van schimmels, virussen en viroïden de oppervlakken gedurende 16 uur nat houden.

Ontsmetting ter bestrijding van het viroide PSTVd op betonvloeren, teelttafels, bevloeiingsmatten, druppelsystemen

[Vervallen per 14-05-2007]

Toepassen door het aangieten, spuiten of borstelen met een concentratie van 3% (300 ml middel per 10 liter water). Voldoende spuitvloeistof gebruiken. De oppervlakken gedurende 1 uur nat houden.

Ontsmetting ter bestrijding van plantpathogene bacteriën, schimmels, virussen en viroïden op plantcontainers, stekbakjes en plantenkwekerskisten

[Vervallen per 14-05-2007]

Teeltmaterialen voor de bestrijding van bacteriën minimaal 3 minuten dompelen in een concentratie van 1% (100 ml middel per 10 liter water).

Teeltmaterialen voor de bestrijding van schimmels, virussen en viroïden de materialen gedurende 16 uur dompelen in een concentratie van 1%.

Ontsmetting ter bestrijding van het viroide PSTVd op plantcontainers, stekbakjes en plantenkwekerskisten

[Vervallen per 14-05-2007]

Teeltmaterialen voor de bestrijding van viroïden minimaal 1 uur dompelen in een concentratie van 1% (100 ml middel per 10 liter water) OF minimaal 5 minuten in een concentratie van 3% (300 ml middel per 10 liter water).

Ontsmetting ter bestrijding van plantpathogene bacteriën, schimmels, virussen en viroïden op gereedschappen, messen en handschoenen

[Vervallen per 14-05-2007]

Toepassen voor de bestrijding van bacteriën door minimaal 3 minuten te dompelen in een concentratie van 1% (100 ml per 10 liter water), voor de bestrijding van schimmels, virussen en viroïden de materialen gedurende 16 uur dompelen in een concentratie van 1%.

Ontsmetting ter bestrijding van het viroide PSTVd op gereedschappen, messen en handschoenen

[Vervallen per 14-05-2007]

Toepassen door minimaal 5 minuten te dompelen in een concentratie van 3% (300 ml per 10 liter water).

Terug naar begin van de pagina