Wijzigingsregeling Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor [...] BPM (aanpassing aan vrijstellingsregeling Wet BPM)

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 2006, nr. KVI 2006333133, houdende wijziging van de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM, in verband met de wet van 22 november 2006 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto’s ondernemers in vrijstellingsregeling) (Stb. 607) (aanpassing aan vrijstellingsregeling Wet BPM)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 17 van het Besluit milieusubsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM.]

Artikel II

Op een aanvraag tot subsidievaststelling, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM voor een motorrijtuig ten aanzien waarvan teruggaaf van belasting is verleend, als bedoeld in artikel 15b, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 zoals die luidde voor de inwerkingtreding van artikel I van de wet tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto’s ondernemers in vrijstellingsregeling) blijft de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM van toepassing zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de wet van 22 november 2006 tot wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling bestelauto’s ondernemers in vrijstellingsregeling) (Stb. 607) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de S taatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina