Besluit toekenning vaste beloning leden Commissie van Toezicht Terugkeer

Geldend van 23-12-2006 t/m heden

Besluit van 1 december 2006, nr. 06.004394, houdende toekenning van een vaste beloning aan de leden van de Commissie van Toezicht Terugkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, van 16 november 2006 nr. DDS 5444129/06/SCV;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De leden van de Commissie van Toezicht Terugkeer ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding ter grootte van 0,15 maal het salaris conform de hoogste trede van schaal 18 van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren. In deze vergoeding zijn de onkosten, waaronder reiskosten, inbegrepen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juni 2006 en vervalt op het moment van de benoeming van een definitieve commissie van toezicht voor het terugkeerproces, zoals bedoeld in artikel 2, lid 6 van de Regeling Commissie van Toezicht Terugkeer.

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2006

Beatrix

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina