Regeling overgangsbepalingen Reconstructiewet concentratiegebieden

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 23-12-2006 t/m 30-06-2014

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 december 2006, nr. TRCJZ/2006/3824, houdende regels met betrekking tot overgangsbepalingen voor landinrichtingsprojecten naar de Reconstructiewet concentratiegebieden

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2014]

Bij landinrichtingsprojecten waartoe het besluit tot herverkaveling is genomen voor de inwerkingtreding van hoofdstuk 3, titel 6, van de Reconstructiewet concentratiegebieden en die worden voltooid volgens de bepalingen van deze wet, worden de navolgende procedure-onderdelen en procedure-momenten van de Landinrichtingswet gelijkgesteld aan de daarna genoemde procedure-onderdelen en procedure-momenten van de wet:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2014]

De blokken van de ruilverkaveling ‘Rijssen’ worden voltooid volgens de bepalingen van de Landinrichtingswet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2014]

De op het moment van de inwerkingtreding van hoofdstuk 3, titel 6, van de Reconstructiewet concentratiegebieden afgeronde procedure-onderdelen en procedure-momenten worden geacht te zijn afgerond volgens de Reconstructiewet concentratiegebieden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2014]

  • 2 Bevoegdheden van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die met de verplichtingen en kosten, bedoeld in het eerste lid, samenhangen worden aan gedeputeerde staten overgedragen.

  • 3 Archiefbescheiden van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffende de verplichtingen en kosten, bedoeld in het eerste lid, worden overgedragen aan gedeputeerde staten van de provincie waaraan de verplichtingen worden overgedragen, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 juni 2006.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgangsbepalingen Reconstructiewet concentratiegebieden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina