Regeling normen studiefinanciering 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 december 2006, nr. SFB/2006/45188, tot vaststelling van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000 (Regeling normen studiefinanciering 2007)

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 17, eerste lid, van het besluit wordt onder indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van het besluit wordt onder consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Aanpassing vrije voet bij berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 4. Aanpassing vrije voet eigen inkomsten studerende

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 5. Aanpassing normbedragen

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 6. Aanpassing hoogte lening

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 7. Vaststelling rentepercentages voor 2007

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 8. Wijziging Regeling studiefinanciering 2000: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering 2000.]

Artikel 9. Wijziging Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002.]

Artikel 10. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen studiefinanciering 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina