Regeling DBC GGZ Validatie

[Regeling vervallen per 14-10-2009.]
Geldend van 20-12-2006 t/m 13-10-2009

Regeling DBC GGZ Validatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 14-10-2009]

Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ of de Zvw en wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden (voor zover het psychiaters betreft), zorgaanbieders die zorg leveren zoals psychotherapeuten die bieden, ziekenhuizen (voor zover het de psychiatrische afdelingen betreft), zorgaanbieders die zijn toegelaten voor zorg aan verzekerden met een psychiatrische aandoening of zorgaanbieders van wie de zorgverlening is gericht op verzekerden met een psychiatrische aandoening.

Artikel 2. Dbc ggz validatie

[Vervallen per 14-10-2009]

De onder 1a genoemde zorgaanbieders zijn ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC’s gehouden in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op te nemen. Deze dient gehanteerd te worden als instrument om de betrouwbaarheid van DBC’s te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verifi catie geschiedt op basis van gegevens in bronbestanden. De accountant van de instelling dient er tijdens zijn controle op toe te zien dat de validatiemodule volgens de landelijke specificaties is gebouwd en naar behoren functioneert. Voor de vereiste specificaties van de validatiemodule wordt verwezen naar “Het DBC GGZ ICT registratie- en validatiemodel 2007 van september 2006”. Dit document is te downloaden van de website van de NZa www.nza.nl. Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden naar belanghebbenden.

Artikel 3. Slotbepaling

[Vervallen per 14-10-2009]

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling DBC GGZ Validatie’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.036 beëindigd.

Terug naar begin van de pagina