Regeling Instructie DBC-registratie

Geldend van 20-12-2006 t/m heden

Regeling Instructie DBC-registratie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Algemeen

Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de AWBZ of de Zvw en wordt geleverd door zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden (voor zover het psychiaters betreft), zorgaanbieders die zorg leveren zoals psychotherapeuten die bieden, ziekenhuizen (voor zover het de psychiatrische afdelingen betreft), zorgaanbieders die zijn toegelaten voor zorg aan verzekerden met een psychiatrische aandoening of zorgaanbieders van wie de zorgverlening is gericht op verzekerden met een psychiatrische aandoening.

Artikel 2. Begripsbepalingen

In het vervolg van deze regeling wordt verstaan onder:

2.1 Zorgaanbieder

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig

zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.

2.2 DBC

Diagnose behandeling combinatie: het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgaanbieder voortvloeiend uit de zorgvraag waarmee een cliënt de zorgaanbieders consulteert.

Artikel 3. Doel

De Instructie DBC-registratie schrijft de zorgaanbieder voor welke gegevens op welke wijze moeten worden vastgelegd in het kader van de toepassing van de DBC’s in de GGZ.

Artikel 4. Instructie

De instructie is neergeschreven in de ‘Spelregels DBC-registratie Versie 2007, F1.0’ uitgegeven door de Projectorganisatie DBC GGZ. Dit document is te downloaden van de website van de NZa www.nza.nl. Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden naar belanghebbenden.

De DBC-registratie dient te worden gevoerd voor alle aan cliënten verleende op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg.

Ter nadere toelichting betreft het de geestelijke gezondheidszorg die van de AWBZ zal worden/ is ondergebracht in de zorgverzekeringswet.

Artikel 5. Slotbepaling

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Instructie DBC-registratie’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Met de inwerkingtreding van deze Regeling wordt de Regeling GG/NR-100.032 beëindigd.

Terug naar begin van de pagina