Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (eisen die worden gesteld aan dimlichten met gasontladingslichtbronnen)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 22-12-2006 t/m 30-04-2009

Besluit van 4 december 2006, houdende wijziging van het Voertuigreglement in verband met een wijziging van de eisen die worden gesteld aan dimlichten met gasontladingslichtbronnen en enkele andere wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 september 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1427, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 37, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, en 71 van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 29 september 2006, nr. W09.06.0402/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 november 2006, nr. HDJZ/AWW/2006-1539, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-05-2009]

Bromfietsen waarvan de eigenaar of houder een kentekenbewijs heeft aangevraagd voor 1 november 2006, maar waarvoor op grond van artikel V van de wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (Stb. 281), nog geen kentekenbewijs is afgegeven, en bromfietsen waarvan de eigenaar of houder voor 1 november 2006 nog geen kentekenbewijs heeft aangevraagd, behoeven tot 1 januari 2007 niet te zijn voorzien van een kenteken.

Artikel IV

[Vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de eenentwintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina