Regeling vaststelling subsidieplafond subsidies Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog voor 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 22-12-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2006, nr. OHW-U-2736338, houdende vaststelling voor het jaar 2007 van een subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in de Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor de verstrekking van projectsubsidies als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling voorlichtingsbeleid Tweede Wereldoorlog die betrekking hebben op voorlichting aan groepen die nog niet bereikt worden bedraagt voor het jaar 2007 € 100 000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina