Besluit bekendmaking beleidsregels inzake de toelating van biociden en gewasbeschermingsmiddelen (Handleiding toelating bestrijdingsmiddelen versie 1.0)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 22-12-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2006, nr. TRCJZ/2006/2719, houdende de bekendmaking van beleidsregels inzake de toelating van biociden en gewasbeschermingsmiddelen (Handleiding toelating bestrijdingsmiddelen versie 1.0)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de artikelen 1j en 1k, onderdeel b, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Het college hanteert de Handleiding toelating bestrijdingsmiddelen, versie 1.0, opgesteld door het college, als toetsingskader bij de beoordeling van een verzoek om:

  • a. toelating van een gewasbeschermingsmiddel, waarvan de werkzame stof is of de werkzame stoffen zijn geplaatst op bijlage I van richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PbEU L230);

  • b. toelating van een biocide, waarvan de werkzame stof is of de werkzame stoffen zijn geplaatst op bijlage I of IA van richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PbEU L 123);

  • c. voorlopige toelating als bedoeld in artikel 24 van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, voorafgaand aan plaatsing van een werkzame stof of werkzame stoffen ten behoeve van een gewasbeschermingsmiddel op bijlage I van voormelde EG-richtlijn 91/414/EEG.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 september 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De tekst van de Handleiding toelating bestrijdingsmiddelen versie 1.0 zal op de website van het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Directeur-Generaal

,

A.N. van der Zande

Terug naar begin van de pagina