Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-12-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2006, nr. SIOD/2006/ 101613 houdende de toedeling van taken en de doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2006)

§ 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. SIOD: Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie;

 • b. officemanagers: officemanagers van de secretariaten van de regiokantoren van de afdelingen Recherche Regio West, Recherche Regio Noord-Oost, Recherche Regio Zuid en de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling;

 • c. regionale teamleiders: de managers van de rechercheteams binnen de afdelingen Recherche Regio West, Recherche Regio Noord-Oost en Recherche Regio Zuid;

 • d. teamleiders: managers van de teams van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie, van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise, van de criminele inlichtingen eenheid SIOD en van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling;

 • e. register zware criminaliteit: het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet politieregisters;

 • f. voorlopig register: het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel m, van de Wet politieregisters.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De SIOD bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie;

  • b. de afdeling Recherche Regio West;

  • c. de afdeling Recherche Regio Noord-Oost;

  • d. de afdeling Recherche Regio Zuid;

  • e. de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise;

  • f. de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling.

 • 3 De regio’s van de SIOD zijn geografisch ingedeeld. Bij die indeling is aansluiting gezocht bij de regionale indeling van de Nederlandse politieregio’s. De indeling houdt het volgende in:

  • a. Regio West omvat het gebied dat geografisch overeenkomt met de politieregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland, Hollands Midden, Utrecht en Haaglanden;

  • b. Regio Noord-Oost omvat het gebied dat geografisch overeenkomt met de politieregio’s Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Twente, Noord- en Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid en Flevoland;

  • c. Regio Zuid omvat het gebied dat geografisch overeenkomt met de poltieregio’s Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord, Limburg-Noord, Limburg-Zuid, Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het beleidsmatig, vaktechnisch en juridisch ondersteunen van de SIOD;

 • b. het vormgeven en faciliteren van de externe samenwerking van de SIOD;

 • c. het vertalen van algemeen beleid van het ministerie naar opsporingsbeleid en het vertalen van signaleringen van de SIOD naar concrete beleidsaanbevelingen;

 • d. het kwaliteits- en procesmanagement binnen de SIOD;

 • e. de interne communicatie van de SIOD.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Recherche Regio West is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

  • a. het selecteren, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeken en het treffen van de benodigde maatregelen tijdens de onderzoeken van de eigen afdeling;

  • b. het rapporteren over de opsporingsonderzoeken van de eigen afdeling aan de directeur SIOD en het Openbaar Ministerie;

  • c. het leidinggeven aan de criminele inlichtingen eenheid, genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord-Oost is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

  • a. het selecteren, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeken en het treffen van de benodigde maatregelen tijdens de onderzoeken van de eigen afdeling;

  • b. het rapporteren over de opsporingsonderzoeken van de eigen afdeling aan de directeur SIOD en het Openbaar Ministerie;

  • c. het leidinggeven aan het SZW-informatieknooppunt.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Recherche Regio Zuid is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

  • a. het selecteren, voorbereiden en uitvoeren van onderzoeken en het treffen van de benodigde maatregelen tijdens de onderzoeken van de eigen afdeling;

  • b. het rapporteren over de opsporingsonderzoeken van de eigen afdeling aan de directeur SIOD en het Openbaar Ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het leveren van kwalitatieve en kwantitatieve informatie als input voor strategische- en beleidskeuzes;

 • b. de informatie-uitwisseling met andere relevante partnerorganisaties;

 • c. het op specialistisch gebied participeren in of ondersteunen van SIOD-opsporingsonderzoeken;

 • d. het ontwikkelen en uitvoeren van het informatiebeleid van de SIOD, binnen de daarvoor geldende departementsbrede kaders.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen en vormgeven van het beleid van de SIOD met betrekking tot planning en control, personeel, organisatie, financiën, materieel beheer, archief en huisvesting;

 • b. het opstellen van bedrijfsvoeringsplannen met betrekking tot het beleid, bedoeld onder a;

 • c. het adviseren van het management over de bedrijfsvoering;

 • d. het voeren van de administratie over de bedrijfsvoering;

 • e. het beheren van de aan de SIOD toegekende middelen;

 • f. het ontwikkelen en uitvoeren van opsporingsgerelateerde opleidings- en leertrajecten;

 • g. het ontwikkelen en uitvoeren van het beveiligingsbeleid van de SIOD, binnen de kaders van het departementsbrede beveiligingsbeleid.

§ 3. Mandaten en machtigingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan het hoofd van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het tekenen van stukken die betrekking hebben op de specifieke taken van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie;

 • b. het paraferen van overige stukken, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur SIOD moeten worden afgedaan;

 • c. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de in artikel 3, eerste lid, onder e, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal SZW 2005 genoemde personeelsaangelegenheden voorzover deze betrekking hebben op de medewerkers van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Recherche Regio West, het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord-Oost en het hoofd van de afdeling Recherche Regio Zuid wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

  • a. het ondertekenen van rechercheplannen met betrekking tot het uitvoeren van recherchewerkzaamheden en de Regeling bijzondere opsporingsgelden;

  • b. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de in artikel 3, eerste lid, onder e, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal SZW 2005 genoemde personeelsaangelegenheden voorzover deze betrekking hebben op de onder hem ressorterende medewerkers;

  • c. het nemen van besluiten over en het ondertekenen van stukken die betrekking hebben op het selectieoverleg tussen de SIOD, het Openbaar Ministerie, de Arbeidsinspectie, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de sociale recherche van de gemeenten;

  • d. het ondertekenen van samenwerkingsconvenanten en rechercheplannen met betrekking tot het uitvoeren van recherchewerkzaamheden van de eigen afdeling;

  • e. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de uitvoering van opsporingsonderzoeken van de eigen afdeling;

  • f. personeelsaangelegenheden ten behoeve van de onder hem ressorterende medewerkers, voorzover deze betrekking hebben op:

   • 1º. het houden van manager-medewerkergesprekken;

   • 2º. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

   • 3º. verlof van medewerkers;

   • 4º. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, tot € 100,– per medewerker, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur;

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan het hoofd van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan het hoofd van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de regionale teamleiders en de officemanagers van de afdelingen Recherche Regio West, Recherche Regio Noord-Oost en Recherche Regio Zuid, aan de teamleiders van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie, van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling, van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise en van de criminele inlichtingen eenheid SIOD wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van de eigen organisatorische eenheid, voor zover deze betrekking hebben op:

 • a. het houden van manager-medewerkergesprekken;

 • b. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • c. verlof van medewerkers.

§ 4. Volmachten

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden binnen de SIOD;

 • b. kantoorbenodigdheden, reisbescheiden en representatieve aangelegenheden ten behoeve van de SIOD;

 • c. het opleiden van medewerkers van de SIOD binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Recherche Regio West, het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord-Oost en het hoofd van de afdeling Recherche Regio Zuid zijn gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 10.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

  • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen het betreffende regiokantoor, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

  • b. het opleiden van medewerkers van het betreffende regiokantoor binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

  • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor het betreffende regiokantoor;

  • d. de aanschaf van kantoorbenodigdheden en documentatie voor het betreffende regiokantoor;

  • e. de uitvoering van rechercheactiviteiten voor het betreffende regiokantoor, met uitzondering van de inzet van observatieteams;

  • f. huisvesting van het betreffende regiokantoor, met uitzondering van bouwkundige aanpassingen.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord-Oost is tevens gevolmachtigd tot het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot het SZW-informatieknooppunt.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

De officemanagers van de regiokantoren van de SIOD en van de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling zijn gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. kantoorbenodigdheden en documentatie tot ten hoogste het bedrag van € 1.000,– per overeenkomst;

 • b. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor het betreffende regiokantoor en de afdeling Planning, Control en Interne Beleidsontwikkeling tot ten hoogste het bedrag van € 500,–;

 • c. huisvesting van het betreffende regiokantoor, met uitzondering van bouwkundige aanpassingen, tot ten hoogste het bedrag van € 5000,–.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

De teamleider van de criminele inlichtingen eenheid SIOD is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 5.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. informatievergaring met behulp van informanten;

 • b. het opleiden van medewerkers van de criminele inlichtingen eenheid SIOD binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de criminele inlichtingen eenheid SIOD;

 • d. de aanschaf van bureaubenodigdheden en documentatie;

 • e. de ondersteuning van rechercheactiviteiten, inclusief inzet van observatieteams.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 10.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het opleiden van medewerkers van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. de aanschaf van documentatie;

 • d. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie;

 • e. het aangaan van overeenkomsten waaruit verplichtingen voortvloeien op het gebied van de interne communicatie van de SIOD.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise is gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende overeenkomsten ter waarde van ten hoogste € 10.000,– per overeenkomst, binnen de budgettaire kaders van het directieplan SIOD, betreffende:

 • a. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel, binnen de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise, voor de uitvoering van werkzaamheden die onder de directe verantwoordelijkheid van het departementale management binnen de SIOD worden verricht;

 • b. het opleiden van medewerkers van de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise binnen de kaders van het opleidingsplan van de SIOD;

 • c. representatieve aangelegenheden, vergaderingen en recepties voor de afdeling Opsporingsinformatie en Expertise.

§ 5. Plaatsvervanging

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur SIOD worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Opsporingsbeleid en Innovatie, welke is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van zowel de directeur SIOD als de plaatsvervangend directeur, worden deze taken en bevoegdheden waargenomen door een van de aanwezige afdelingshoofden.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van het hoofd van de afdeling Recherche Regio West, het hoofd van de afdeling Recherche Regio Noord-Oost of het hoofd van de afdeling Recherche Regio Zuid worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door een van de aanwezige hoofden van de in dit lid genoemde afdelingen.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2009]

Doorverlening van mandaat, machtiging en volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur SIOD.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SIOD 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

,

N.A. Laagland

Terug naar begin van de pagina