Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties

[Regeling vervallen per 25-05-2013 met terugwerkende kracht tot 01-01-2013.]
Geldend van 22-09-2010 t/m 01-01-2013

Regeling van de Minister van Justitie van 13 december 2006, nr. 5457714/06/HW, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende de algemene leiding, de organisatie en het beheer van het meldpunt ongebruikelijke transacties (Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties)

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-05-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 25-05-2013]

  • 2 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt toegestaan ondermandaat te verlenen en de volmacht en machtiging door te geven aan onder hem ressorterende ambtenaren of ambtenaren behorend tot het Klpd. De verlening van ondermandaat en de doorgifte van volmacht en machtiging geschiedt schriftelijk en wordt aan de Minister van Justitie en de Minister van Financiën ter kennis gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 25-05-2013]

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 25-05-2013]

De regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling meldpunt ongebruikelijke transacties.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2006

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina