Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille

Geldend van 01-02-2007 t/m heden

Besluit van 14 december 2006, nr. 06.004621, houdende wijziging van de beleidsterreinen met de aangelegenheden waarvan Minister zonder portefeuille drs. M.C.F. Verdonk is belast

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 14 december 2006, nr. 3026390;

Gelet op de artikelen 43 en 44, tweede lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister zonder portefeuille mevrouw drs. M.C.F. Verdonk met ingang van 14 december 2006 niet langer te belasten met de aangelegenheden betreffende Vreemdelingenzaken en haar mede te belasten met de aangelegenheden betreffende Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

Den Haag, 14 december 2006

Beatrix

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina