Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

Geldend van 21-12-2006 t/m heden

Regeling van 12 december 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1971, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4, derde lid, en artikel 5, eerste en derde lid, van het Besluit BDU verkeer en vervoer;

Besluit:

Artikel II

De bijlagen I en II blijven van toepassing op de verantwoording over de besteding en reservering ten laste van de uitkering over het jaar 2005.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina