Besluit verlening mandaat en machtiging directeur Agentschap EVD met betrekking tot subsidiëring Indonesiëfaciliteit

[Regeling vervallen per 07-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 20-12-2006 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 december 2006, nr. DJZ/BR/1134-06, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap EVD met betrekking tot subsidiëring in het kader van de Indonesiëfaciliteit

Artikel 1

[Vervallen per 07-01-2010]

Aan de directeur van het Agentschap EVD wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2010]

De directeur van het Agentschap EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten en tot het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2010]

De directeur van het Agentschap EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina