Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 20-07-2007 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 december 2006, nr. AT-EZ/5889856.JZ, houdende regels omtrent de vergoedingen voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2007)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 4, vierde lid, 5, 6 en 7 van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Voor de kosten van de door het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage I, zijn de in bijlage I genoemde vergoedingen voor het kalenderjaar 2007 verschuldigd.

 • 2 Voor de kosten van de door het agentschap te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder één van de categorieën of subcategorieën, bedoeld in het eerste lid, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven die zijn genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage II.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De jaarlijkse bijdrage maakt deel uit van het bedrag dat per categorie of subcategorie in bijlage I is genoemd voor het toezicht dan wel voor de uitvoering en het toezicht. De jaarlijkse bijdrage bedraagt het bij onderstaande categorieën genoemde percentage van de vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

 • I. categorieën met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte:

  • a. vaste verbindingen: 3 procent;

  • b. mobiele communicatie: 4 procent;

  • c. mobiele openbare telefonie en semafonie: 7 procent;

  • d. radiodeterminatie: 3 procent;

  • e. radiozendamateurs: 4 procent;

  • f. omroep: 4 procent, en

  • g. immuniteitsbeproevingen: geen.

 • II. categorieën met betrekking tot randapparaten, radiozendapparaten en overige apparaten:

  • a. examens en certificaten: geen;

  • b. afgifte verklaringen en erkenningen: geen;

  • c. randapparaten: 8 procent.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De jaarlijkse bijdrage en de vergoeding voor de kosten van de door het agentschap verrichte werkzaamheden of diensten met betrekking tot het toezicht op het gebruik van frequentieruimte bedraagt voor:

 • a. het ministerie van Defensie € 1.158.368;

 • b. het Korps Landelijke Politiediensten € 119.324;

 • c. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: € 37.542.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In afwijking van artikel 2, eerste lid, is voor de verlenging, wijziging tenaamstelling vergunning of overdracht van een op grond van paragraaf 3.2 van de wet verleende vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, die valt onder de in bijlage I genoemde categorieën en subcategorieën I.A.1, I.A.2, I.B, I.D, I.E of I.G, door de houder van de te verlengen of te wijzigen vergunning en door de verkrijger van de over te dragen vergunning, een vergoeding verschuldigd van € 27.

 • 2 In afwijking van artikel 2, eerste lid, is voor de verlenging, wijziging of overdracht van een op grond van paragraaf 3.2 van de wet verleende vergunning voor het gebruik van frequentieruimte, die valt onder de in bijlage I genoemde categorieën en subcategorieën I.A.4 en I.A.5, I.B.16, I.C of I.F, door de houder van de te verlengen of te wijzigen vergunning en door de verkrijger van de over te dragen vergunning, een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven die zijn neergelegd in de bij deze regeling behorende bijlage II.

 • 3 In afwijking van het eerste lid en tweede lid is voor de wijziging van een vergunning genoemd in de subcategorieën I.A.1, I.A.2, I.A.4, I.B.1 voor wat betreft een vergunning met individuele planning, I.B.2 voor wat betreft een vergunning met individuele planning, I.B.3, I.B.14, I.B.15 en I.D.2 voor wat betreft baken voor helikopter, inhoudende het toewijzen van een individueel geplande frequentie, een vergoeding verschuldigd van € 565.

 • 4 In afwijking van het eerste lid is voor de wijziging van een vergunning genoemd in de subcategorieën I.B.1, voor wat betreft een vergunning met algemene planning, I.B.2 voor wat betreft een vergunning met algemene planning, I.B.5, I.B.6, I.D.2 voor wat betreft radarsysteem landmobiel en I.E.4, inhoudende het toewijzen van een algemeen geplande frequentie, een vergoeding verschuldigd van € 140.

 • 5 In afwijking van het tweede lid, is voor wijziging van een vergunning in de subcategorie I.F.3, inhoudende het omzetten van een allotment in een assignment, een vergoeding verschuldigd van € 565 per opstelplaats.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven die zijn neergelegd in de bij deze regeling behorende bijlage II.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de kosten van de werkzaamheden of diensten die door het agentschap in het kader van de opgedragen wettelijke taak worden verricht en die niet zijn genoemd in de voorgaande artikelen, kan een vergoeding worden vastgesteld op grond van de in de bij deze regeling behorende bijlage II genoemde uurtarieven.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De vergoeding voor de kosten van werkzaamheden of diensten ter uitvoering van de bij of krachtens de wet gestelde regels, behoeft door degene die deze vergoeding is verschuldigd niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 • 2 De vergoeding voor de kosten die verband houden met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde regels en de jaarlijkse bijdrage behoeven door degene die de vergoeding of de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan indien de vergoeding of jaarlijkse bijdrage wordt opgelegd binnen of na de laatste dertig dagen van het kalenderjaar waarover de vergoeding of jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

Indien de verschuldigde vergoeding of jaarlijkse bijdrage niet op eerste aanzegging wordt voldaan, wordt € 12,70 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Het kostencalculatiemodel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt bekendgemaakt door middel van ter inzagelegging ten kantore van het agentschap te Groningen.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

De Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2006 wordt ingetrokken, met dien verstande dat die regeling van toepassing blijft met betrekking tot de in die regeling bedoelde werkzaamheden of diensten die in het kalenderjaar 2006 zijn verricht.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2007.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Bijlage I. , behorende bij artikel 2, eerste lid

[Vervallen per 01-01-2008]

Over het kalenderjaar 2007 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

I

(SUB)CATEGORIEËN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering

(I)

Vergoeding voor het toezicht

(II)

Vergoeding voor de uitvoering en het toezicht

(III)

A.

VASTE VERBINDINGEN

       

1.

Zendende satellietgrondstations

Per vergunning

€ 565

   
   

Per radiozendapparaat met een bandbreedte:

     
   

– tot 2 MHz

 

€ 17

 
   

– 2 MHz – 18 MHz

 

€ 85

 
   

– vanaf 18 MHz

 

€ 426

 

2.

Satellite News Gathering (SNG)

Per vergunning

€ 565

   
   

Per radiozendapparaat

 

€ 355

 

3.

Standaard internationale frequentiecoördinatie satellietgrondstations

Per coördinatie ten behoeve van de verlening

€ 1.045

   

4.

Point-point straalverbindingen

Per vergunning

€ 565

1

 

5.

Point-multipoint straalverbindingen in de frequentieband WLL

Per vergunning

€ 6.845

   
   

Per internationale coördinatie / per opstelpunt

€ 140

   
   

Per vergunde MHz bandbreedte

     
   

– 2,6 en 3,5 GHz

 

€ 217

 
   

– 24,5 tot 26,5 GHz

 

€ 108

 
 

frequentieband

 

Bandbreedte

< 12 GHz

12 GHz -

< 24,5 GHz

24,5 GHz -

< 39,5 GHz

> 39, 5 GHz

         

< 10 MHz

€ 248

€ 124

€ 87

€ 50

10 MHz – < 25 MHz

€ 310

€ 149

€ 112

€ 56

25 MHz – < 50 MHz

€ 372

€ 174

€ 136

€ 62

50 MHz – < 150 MHz

€ 434

€ 198

€ 161

€ 68

> 150 MHz

n.v.t.

€ 223

€ 186

€ 74

B.

MOBIELE COMMUNICATIE

 

I

II

III

1.

VHF/UHF-radiotelefonen voor (beperkt) landmobiel gebruik

Per vergunning met algemene planning

€ 140

   
   

Per vergunning met individuele planning

€ 565

   
   

Per vaste post

 

€ 254

 
   

Per mobiel radiozendapparaat

 

€ 9

 

2.

VHF/UHF-radiotelefonen met beperkt afstandsbereik voor

Per vergunning met algemene planning

€ 140

   
 

landmobiel gebruik met een

Per vergunning met individuele

€ 565

   
 

looptijd van minder dan één

planning

     
 

jaar (tijdelijk gesloten netten)

Per radiozendapparaat, per dag

 

€ 0,52

 

3.

VHF/UHF-radiotelefonen voor

landmobiel gebruik met

dynamische frequentietoe-

wijzing (trunking)

Radiozendapparaten bestemd voor het verlenen van tele-informatiediensten (datamonitoring)

Per basisstation

Per toegewezen frequentiekanaal als volgt :

€ 565

   
 
 
 

– één frequentiekanaal toegepast op één opstelpunt

 

€ 624

 
 

– één frequentiekanaal toegepast op twee opstelpunten

 

€ 1.247

 
 

– één frequentiekanaal toegepast op drie of meer opstelpunten

 

€ 1.871

 

4.

MF/HF radiotelefonie-installatie voor maritiem gebruik

Per vergunning

   

€ 50

 

Draagbare VHF/UHF-installatie voor maritiem gebruik (portofoon)

       
 

VHF-installatie voor maritiem gebruik (marifoon of AIS)

       
 

Mobiele satellietverbinding

       
 

Scramblerinstallatie

       
 

Draadloze audioverbinding

       
 

Radio-alarmering

       
 

Radiobeveiligingsinstallatie

       
 

HF Radiotelefonen (27 MHz)

       

5.

Marifoonwalstation

Per installatie

€ 140

€50

 

6.

HF-oproepinrichting (OS-HF)

Per radiozendapparaat

€ 140

€ 183

 
 

Radio-afstandsbesturing

       
 

Telemetrie (TLA/ TLM/ TLMB)

       

7.

GSM-R

Per netwerk

€ 10.031

€ 17.821

 

8.

Portofoon/mobilofoon voor tijdelijk gebruik

Per vergunning

€ 140

€ 200

 

9.

Breedband volg- en opsporingssystemen

Per vergunning

€ 4.210

   
   

Per MHz

 

€ 2.284

 

10.

Recreatieve luchtvaartfrequenties

Per vergunning

   

€ 55

11.

Beperkte toegang luchtvaart- frequenties (hele VHF-band, ELT en SSR-transponder)

Per vergunning

   

€ 110

12.

Volledige toegang luchtvaart- frequenties

Per vergunning

   

€ 275

13.

Grondstation gedeeld gebruik communicatiefrequenties

Per frequentie per opstelpunt

   

€ 55

14

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik

Per frequentie per opstelpunt

€ 565

€ 298

 

15.

Grondstations luchtverkeersdienstverlening/ vitaal gebruik

Per frequentie per opstelpunt

€ 565

€ 1.342

 

16.

Openbare elektronische communicatie netwerken in de VHF/UHF-band

Per netwerk

Per MHz bandbreedte

€ 10.236

€ 34.920

€ 3.492

 

C.

MOBIELE OPENBARE TELEFONIE EN SEMAFONIE

 

I

II

III

1.

SMF 3

Per netwerk

 

€ 10.770

 

2.

GSM

Per netwerk

 

€ 86.929

 
 

DCS-1800, in combinatie met GSM

   

€ 142.657

 
 

DCS-1800, bandbreedte 2,4 MHz

   

€ 17.114

 
 

DCS 1800, bandbreedte 2,6 MHz

   

€ 18.540

 
 

DCS-1800, bandbreedte 4,4 MHz

   

€ 31.380

 
 

IMT-2000, bandbreedte 12,5 MHz

   

€ 78.091

 
 

IMT-2000, bandbreedte 17,3 MHz

   

€ 108.030

 

3.

ERMES

Per netwerk

 

€ 20.014

 

D.

RADIODETERMINATIE

 

I

II

III

1.

Radarinstallatie voor maritiem gebruik

Per vergunning

   

€ 26

 

SART

       
 

Actieve radarreflector

       
 

Walradarstation

       
 

EPIRB/PLB

       

2.

Radarsysteem landmobiel

Per radiozendapparaat

€ 140

€ 146

 
 

Baken voor helikopter (helibeacon)

 

€ 565

€ 146

 

E.

RADIOZENDAMATEURS

 

I

II

III

1.

Categorie A, C, F en N

Per vergunning

   

€ 49

 

Vereniging van radiozendamateurs

       
 

Onderwijs en andere instellingen, werkzaam in het belang van de radiowetenschap

       

2.

Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen van Nederland

Per vergunning

€ 27

   

3.

Toewijzen bijzondere roepletters (voor maximaal 16 dagen), wijzigen roepletters of wijzigen van de vergunningscategorie

Per toewijzing/wijziging

€ 27

   

4.

Aanvullende toestemming onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs

Per toewijzing

€ 140

   

F.

OMROEP

 

I

II

III

1.

AM/FM

Per opstelplaats voor AM/DRM-frequenties en FM-frequenties lager dan 104.9 MHz

€ 565

   
   

Per opstelplaats voor FM-frequenties 104.9 MHz en hoger

€ 140

   
   

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 302

€ 500

 

2.

Analoge TV

Per opstelplaats

€ 565

   
   

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 271

€ 178

 

3.

T-DAB/ DVB-T

Per opstelplaats

€ 565

   
   

Per combinatie van frequentiekanaal en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 342

€ 342

 

4.

Wereldomroep

Relatief frequentiebeslag

 

€ 84.347

 

G.

IMMUNITEITS-

BEPROEVINGEN

 

I

II

III

1.

Immuniteitsbeproevingen door de bevoegde instantie

Per vergunning

€ 142

€ 230

 

II.

(SUB)CATEGORIEËN MET BETREKKING TOT RANDAPPARATEN EN RADIOZENDAPPARATEN EN OVERIGE APPARATEN

Verdeelsleutel voor de subcategorie

Vergoeding voor de uitvoering (I)

A.

EXAMENS EN CERTIFICATEN

   

1.

Examens ter verkrijging van een certificaat van bediening voor radiozendapparaten ten behoeve van de scheepvaart, met uitzondering van de examens die worden afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Per examen / per module

€ 74

 

– algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM A;

 
 

– beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie MARCOM B;

 
 

– basiscertificaat marifonie; of

 
 

– module GMDSS-B.

 

2.

Examens ter verkrijging van een vergunning voor frequentieruimte voor het doen van onderzoekingen:

Per examen

€ 53

 

– radiotechniek en voorschriften I amateurradio;

 
 

– radiotechniek en voorschriften II amateurradio;

 

3.

Ontheffing als bedoeld in artikel 26 van de Examenregeling frequentiegebruik

Per ontheffing

€ 53

4.

Afgifte van een certificaat van bediening voor radiozendapparaten ten behoeve van de scheepvaart

Per certificaat

€ 25

 

Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radiozendapparaten voor het doen van proeven (HAREC)

 

B.

VERKLARINGEN EN ERKENNINGEN

I

II

III

1.

Aanwijzen van een bevoegde instantie of een aangemelde instantie als bedoeld in artikel 17 van het Besluit elektromagnetische compatibiliteit 2007, aanwijzen van een instantie als bedoeld in artikel 11 van het Besluit randapparaten en radioapparaten 2007, alsmede het toezicht op de naleving door eerdergenoemde instanties van de met betrekking tot de aanwijzing gestelde regels

Per aanwijzing

€ 1.316

€ 244

 

2.

Vergunning voor de aanleg van radiozendapparaten zonder gebruik van frequentieruimte

Per vergunning

€ 41

   

C.

RANDAPPARATEN

 

I

1.

Werkzaamheden die voor de overheid voortvloeien uit de toepassing van het bij of krachtens de Telecommunicatiewet terzake van randapparatuur bepaalde

Per op 1 november 2006 volgens het nummerregister telefoon en ISDN-diensten door de OPTA toegekend nummer

€ 0,019

Bijlage II. , behorende bij de artikelen 2, tweede lid, 5, tweede lid, 6, tweede lid, en 7

[Vervallen per 01-01-2008]

1. Tarieven personeel (in €):

SALARISSCHAAL BBRA 1984

VERGOEDINGEN PER MANUUR2

1 tot en met 5

77

6 tot en met 8

81

9 tot en met 11

90

12 tot en met 14

106

15 en hoger

122

2. Vergoedingen dienstauto’s, inclusief apparatuur:

– inspectie/toezicht:

€ 31 per uur

– opsporing:

€ 44 per uur

– mobiele monitoring zonder professionele peiler:

€ 66 per uur

 1. Voor het toezicht op point-point-straalverbindingen gelden per bandbreedte en frequentieband de volgende bedragen:

  ^ [1]
 2. Bij onregelmatigheid of overwerk kunnen de tarieven voor functionarissen tot en met schaal 10 worden verhoogd met een toeslag van 30% voor onregelmatigheid en 50% voor overwerk.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina