Regeling transitokentekens

Geldend van 05-01-2021 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 december 2006, nr. HDJZ/2006/1894, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en afgifte van transitokentekenbewijzen (Regeling transitokentekenbewijzen)

Artikel 2

De aanvraag voor een inschrijving en tenaamstelling ten behoeve de verkrijging van een transitokenteken wordt buiten behandeling gelaten indien in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag een transitokenteken voor het voertuig is opgegeven.

Artikel 4

  • 2 Indien sinds de datum waarop een ambulance of waarop een motorrijtuig of aanhangwagen, waarvan de toegestane maximale massa meer bedraagt dan 3500 kg, dan wel dat bestemd is om te worden gebruikt voor het vervoer van personen waarop de Wet personenvervoer 2000 betrekking heeft, voor het eerst is toegelaten een jaar is verstreken, stelt de aanvrager het voertuig ter beschikking om de technische staat ervan te doen vaststellen.

  • 3 Indien sinds de datum waarop een motorrijtuig of aanhangwagen, anders dan bedoeld in het derde lid, voor het eerst is toegelaten drie jaren zijn verstreken stelt de aanvrager het voertuig ter beschikking om de technische staat ervan te doen vaststellen.

  • 4 In afwijking van het tweede en derde lid hoeft het voertuig niet ter beschikking te worden gesteld om de technische staat ervan te doen vaststellen, indien een geldig kentekenbewijs afgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie, alsmede een geldig bewijs dat in het land waar het voertuig is gekentekend de periodieke keuring als bedoeld in artikel 1 van richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (PbEU L 141) met goed gevolg heeft doorstaan, worden overgelegd.

  • 5 De Dienst Wegverkeer kan besluiten dat het vaststellen van de technische staat steekproefsgewijs geschiedt.

Artikel 5

  • 3 Indien de aanvraag namens een natuurlijke persoon wordt ingediend door een erkend bedrijf, brengt het erkende bedrijf de persoon die het voertuig op de openbare weg brengt onder de aandacht dat er voor het voertuig een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen dient te zijn afgesloten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina