Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 20-12-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2006, nr. AM/2006/97984, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2008]

De Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid, zoals deze luidde op de dag voor inwerkingtreding van deze regeling, blijft van toepassing op subsidies verleend voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1 en 2 bij deze regeling worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

Den Haag, 11 december 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.]

Terug naar begin van de pagina