Skal-Tarievenblad 2007

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Skal-Tarievenblad 2007

Dit reglement is door het Bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 14 november 2006 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Het gebruik van dit reglement door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Stichting Skal is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Skal-Tarievenblad

Skal is de organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Ze doet dat door middel van inspectie en certificatie. Skal financiert het toezicht op de biologische productie uit de bijdragen van de aangesloten bedrijven. Deze bijdragen zijn gebaseerd op de tarieven die jaarlijks door het Bestuur van Skal worden vastgesteld en vereisen goedkeuring van de Minister van LNV.

De tarieven voor 2007 treft u in dit tarievenblad aan. Alle regelingen uit voorgaande tarievenbladen komen met dit tarievenblad te vervallen.

Voor de algemene bepalingen over de financiële verplichtingen verwijzen we u naar het Skal-Bijdragereglement.

De tarieven bestaan uit éénmalige bijdragen voor de aansluiting bij Skal, een jaarlijkse bijdrage (basisbijdrage en variabele bijdrage) en overige tarieven. De tarieven worden berekend per Skalnummer.

Alle bedragen staan vermeld in Euro’s en zijn exclusief BTW.

1. Eénmalige bijdrage

225,00

Aansluitingsbijdrage (normale procedure), inclusief beoordeling van de aanvraag voor toelating, bezoek van inspecteur en administratieve afhandeling van de aansluiting. Te betalen bij aanmelding.

Of:

450,00

Aansluitingsbijdrage (spoedprocedure), inclusief beoordeling van de aanvraag voor toelating, bezoek van inspecteur binnen 5 werkdagen en administratieve afhandeling van de aansluiting. Te betalen bij aanmelding.

2. Jaarlijkse bijdragen

De bijdragen zijn per kalenderjaar. Alle aangeslotenen betalen de basisbijdrage en eventueel een toeslag. Daarnaast betalen de ambachtelijke en industriële bereiders en de importeurs die in het bezit zijn van één of meerdere productspecificaties een variabele bijdrage. Landbouwers betalen alleen de basisbijdrage en geen variabele bijdrage.

2.1. Basisbijdrage

De basisbijdrage wordt berekend naar rato van de kwartalen dat men aangesloten is. De bij Skal aangesloten bedrijven zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: Landbouw, Bereiding, Import, Handel en Opslag. Vallen de activiteiten van een bedrijf in meerdere categorieën, dan vervalt de laagste basisbijdrage als deze op een locatie van minder dan 10 km van de eerste eenheid is gevestigd. Ook gelden er toeslagen (zie pag. 4). Skal kan jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen.

650,00

Landbouw

Landbouw is de primaire plantaardige en/of dierlijke landbouwproductie, inclusief de bereiding die op het landbouwbedrijf plaatsvindt. Is er sprake van grootschalige bereiding dan behoudt Skal zich het recht voor om het bedrijf ook als bereider aan te merken.

   
 

Bereiding

 

Bereiding is het (laten) verduurzamen en/of verwerken van landbouwproducten, alsmede het verpakken en/of het wijzigen van de etikettering.

   
 

Overgangsregeling bereiders en importeurs (die vóór 1-1-2006 waren aangesloten)

 

Aan bereiders en importeurs die vanwege het nieuwe tarievensysteem per 1-1-2006 meer zijn gaan betalen wordt in 2006 en 2007 een korting op de basisbijdrage verleend van respectievelijk tweederde van het verschil tussen de basisbijdrage op basis van het tarievenblad 2005 en 2006 en éénderde van het verschil tussen de basisbijdrage op basis van het tarievenblad 2005 en 2007.

 

Bereiders en importeurs die met dit nieuwe tarievensysteem minder zijn gaan betalen krijgen in 2006 en 2007 een toeslag in rekening gebracht van respectievelijk tweederde van het verschil tussen de basisbijdrage op basis van het tarievenblad 2005 en 2006 en éénderde van het verschil tussen de basisbijdrage op basis van het tarievenblad 2005 en 2007.

   

1250,00

Industrieel bereider

 

Bedrijven die producten (laten) bereiden en niet rechtstreeks aan de eindconsument verkopen. Deze bedrijven hebben één of meerdere certificaties voor een bereidingsproces, en/of een product. Bijvoorbeeld een bedrijf dat biologische producten onder eigen merknaam bereidt of een supermarkt die onder haar eigen merk en verantwoordelijkheid een product laat bereiden door een derde.

   

600,00

Dienstverlenend bereider

 

Bedrijven die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van andere Skal-aangeslotenen producten bereiden. Deze bedrijven hebben één of meerdere certificaties voor een bereidingsproces. Bijvoorbeeld een voedingsmiddelenbedrijf dat in opdracht van een supermarkt een eigen merk biologisch product bereidt.

   

500,00

Dienstverlenend bereider die niet frequent bereid

 

Zie dienstverlenend bereider, echter er mag maximaal éénmaal per maand en met een maximum van 25 dagen per jaar producten worden voortgebracht/bereid.

   

500,00

Ambachtelijk bereider

 

Bedrijven die zelf producten bereiden en deze rechtstreeks aan de eindconsument verkopen. Deze bedrijven hebben één of meerdere certificaties voor een bereidingsproces, en/of een product. Bijvoorbeeld een molenaar die zelf biologisch graan maalt en het biologische meel uitsluitend verkoopt aan bezoekers van de molen, een warme bakker die alleen biologische producten bakt voor verkoop in zijn eigen winkel of een slager die zelf vleeswaren bereidt en in eigen winkel verkoopt.

   
 

Import

 

Import is het importeren van producten uit landen die niet tot de Europese Unie behoren (= derde landen).

   

1250,00

Importeur

 

Personen/bedrijven die zelf of via een vertegenwoordiger een zending aanbrengen voor het in het vrije verkeer brengen ervan. Een importeur heeft één of meerdere certificaties voor het importproces en product.

   

500,00

Eerst geadresseerde (of eerste ontvanger)

 

Personen/bedrijven aan wie een importzending wordt geleverd en die deze in ontvangst nemen in opdracht van de importeur. Een eerst geadresseerde heeft een certificatie voor het importproces.

   

500,00

Handel

 

Handel is alleen het kopen en verkopen van producten, zonder dat er bereiding plaats vindt. De producten worden niet onder eigen handelsnaam verhandeld. Een handelaar heeft alleen één of meerdere certificaties voor handel.

   

500,00

Opslag

 

Opslag is alleen het opslaan van producten. Een bedrijf heeft alleen één of meerdere certificaties voor opslag.

2.1.1. Toeslagen op de basisbijdrage

Meerdere locaties

Een locatie is de plek waar de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, percelen uitgezonderd.

Basisbijdrage

Voor elke locatie (uitgezonderd handel en opslag) van dezelfde aansluiting op meer dan 10 km van de eerste eenheid.

100,00

Voor elke extra locatie op meer dan 10 km van de eerste eenheid, waar alleen opslag en/of handel plaatsvindt.

   

550,00

Export

 

Als er sprake is van export naar landen buiten de Europese Unie.

 

De eerste tien afgegeven certificaten van oorsprong in een kalenderjaar zijn vrijgesteld voor de exporttoeslag. Wordt in een kalenderjaar het elfde certificaat afgegeven dan wordt de exporttoeslag gefactureerd.

2.2. Variabele bijdrage

De variabele bijdrage geldt voor industriële en ambachtelijke bereiders en importeurs die in het bezit zijn van één of meerdere productcertificaties.

De variabele bijdrage wordt door middel van een gestaffeld percentage berekend over de verkoopwaarde (omzet) van de onder certificatie vallende bereide, verwerkte of geïmporteerde producten.

Het betreft hier die producten die in Nederland onder naam en nummer van de aangeslotene worden verkocht en de producten die, ongeacht onder welke naam en nummer, buiten Nederland worden verkocht.

De variabele bijdrage wordt gebaseerd op de gerealiseerde omzet gedurende het voorgaande kalenderjaar.

De variabele bijdrage wordt gebaseerd op de gerealiseerde omzet gedurende het voorgaande kalenderjaar.

Omzet in Euro

Variabele bijdrage

0

500.000

0,00%

500.000

1.100.000

0,30%

1.100.000

2.300.000

0,20%

2.300.000

4.500.000

0,15%

4.500.000

23.000.000

0,10%

23.000.000

45.000.000

0,05%

 

45.000.000

0,01%

Bijzonderheden:

Kortingsregeling

Op bovenstaande tarieven voor de variabele bijdrage zal voor importeurs (die producten invoeren afkomstig uit derde landen) een korting gelden van 50% voor dat deel en voor zover de omzet per product hiervan groter is dan € 2.300.000. De korting van 50% houdt in dat over 50% van de omzet boven € 2.300.000 de variabele bijdrage niet in rekening gebracht wordt. Deze regeling geldt voor producten die in Nederland verwerkt worden en niet voor de import van eindproducten. Onder eindproducten wordt verstaan producten die geen bewerking meer in Nederland ondergaan en (eventueel na ompakking in een andere verpakking) bestemd zijn voor de eindconsument. De omzet over de import niet zijnde eindproducten dient men separaat op de omzetopgave te vermelden.

3. Overige tarieven

100,00

Administratieve afhandeling van een ernstige of fatale afwijking (wanneer Skal geen extra inspectie uitvoert). Facturering vindt direct plaats nadat de brief waarin de afwijking beschreven wordt, verstuurd is.

   

300,00

Extra inspectie op initiatief van Skal wanneer:

 

– Inspecties/onderzoeken onvoldoende uitgevoerd konden worden doordat vestigingen of percelen niet toegankelijk waren, de boekhouding niet beschikbaar of in orde was of er onvoldoende informatie was betreffende producten, processen, certificaten, bemesting, vruchtwisseling, behandelingen en dergelijke.

 

– Tijdens inspectie ernstige en/of fatale afwijkingen geconstateerd zijn.

 

Facturering kan direct plaatsvinden nadat de brief waarin het inspectiebezoek aangekondigd wordt, verstuurd is.

   

300,00

Inspectie op initiatief van Skal vanwege het niet tijdig verstrekken van de door Skal gevraagde gegevens zoals bedrijfskaarten, certificaten, uittreksels KvK, verhuisberichten enz.). Facturering kan direct plaatsvinden nadat de brief waarin het inspectiebezoek aangekondigd wordt, verstuurd is.

   

250,00

Inspectie op verzoek van (potentieel) aangeslotene.

   

400,00

Spoedinspectie op verzoek van aangeslotene (bezoek binnen 5 werkdagen).

   

400,00

Monstername op verzoek aangeslotene. Inclusief analysekosten tot

 

100 euro. Bedragen de analysekosten meer dan 100 euro dan worden de extra kosten in rekening gebracht.

   

400,00

Monstername op initiatief van Skal. Inclusief analysekosten tot € 100. Bedragen de analysekosten meer dan 100 euro dan worden de extra kosten in rekening gebracht. Facturering hiervan vindt plaats wanneer de analyseresultaten aantonen dat niet voldaan is aan de gestelde voorwaarden voor certificatie en toezicht.

   

750,00

Inspectie op initiatief van Skal om de omzetopgave voor de variabele bijdrage te controleren op juistheid of om de omzetgegevens te achterhalen wanneer de omzetgegevens inclusief accountantsverklaring niet tijdig verstrekt zijn. Facturering hiervan vindt plaats wanneer blijkt dat een onjuiste omzetopgave gedaan is of de omzetgegevens inclusief accountantsverklaring niet tijdig verstrekt zijn.

Verstrekking overzichten van gecertificeerde bedrijven

Standaard lijst gecertificeerde aangeslotenen in Excel-bestand op diskette, per e-mail of op papier toegezonden. Er bestaat een lijst met landbouwbedrijven en een lijst met verwerkende, import-, handels- en opslagbedrijven. De prijs geldt per lijst.

70,00

Voor niet bij Skal aangesloten bedrijven

20,00

Voor aangesloten bedrijven

NB.

Deze lijsten zijn als pdf-bestand ook gratis te downloaden via www.skal.nl onder ‘Bio-bedrijven’.

Terug naar begin van de pagina