Regeling strafbaarstelling ongeoorloofde overdracht programmatuur en technologie [...] middel van elektronische media, faxapparaten of telefoon

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 17-12-2006 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2006, nr. WJZ 6099780, houdende strafbaarstelling van ongeoorloofde overdracht van programmatuur en technologie van strategische goederen door middel van elektronische media, faxapparaten of telefoon

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van de Europese Unie van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (PbEG L 159) en op artikel 3 van de In- en uitvoerwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van de Europese Unie van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (PbEG L 159), voor zover het betreft de overdracht van programmatuur en technologie door middel van elektronische media, faxapparaten en telefoon naar bestemmingen buiten de Europese Gemeenschap.

  • 2 De Minister van Economische Zaken wordt aangewezen als autoriteit, die bevoegd is om in de gevallen, genoemd in artikel 4, eerste tot en met derde lid, van de in het eerste lid genoemde verordening, bij beschikking te bepalen dat de overdracht van programmatuur en technologie door middel van elektronische media, faxapparaten en telefoon naar bestemmingen buiten de Europese Gemeenschap verboden is zonder een door hem afgegeven vergunning.

  • 3 De Minister van Economische Zaken wordt aangewezen als bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 6, tweede en vierde lid, 7, eerste lid, 9, eerste en tweede lid, en 12, vierde lid, van de in het eerste lid genoemde verordening, voor zover het betreft de overdracht van programmatuur en technologie door middel van elektronische media, faxapparaten en telefoon naar bestemmingen buiten de Europese Gemeenschap.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

De overdracht van programmatuur en technologie, die betrekking heeft op strategische goederen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het In- en uitvoerbesluit strategische goederen, door middel van elektronische media, faxapparaten en telefoon naar bestemmingen buiten de Europese Gemeenschap, is verboden zonder vergunning van de Minister van Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina