Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VROM-IOD 2007

[Regeling vervallen per 01-06-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-05-2007

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 8 december 2006, nr. 5457813/06/CBK, houdende aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de VROM Inlichtingen en Opsporingsdienst (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VROM-IOD 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

 • b. VROM-IOD: VROM Inlichtingen en Opsporingsdienst zijnde de bijzondere opsporingsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2007]

 • 1 De directeur, de afdelingshoofden, de beleidscoördinator, de (senior) beleidsmedewerkers, de specialistisch medewerkers A, B en C, de recherchecoördinatoren, de rechercheurs A en B, de informatieanalist, de strategisch analist, de informatiedesk medewerkers en de rechercheondersteunende medewerkers zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, voor zover zij zijn belast met de opsporing van strafbare feiten.

 • 2 Maximaal 100 personen kunnen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd zijn.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2007]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van alle strafbare feiten.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2007]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van de politieregio Haaglanden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2007]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2007]

De directeur van de VROM-IOD brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de VROM-IOD;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen, hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2007]

De buitengewoon opsporingsambtenaar beschikt over een ontheffing van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de navolgende voorwaarden:

 • a. de buitengewoon opsporingsambtenaar is bekwaam indien hij met goed gevolg een basisopleiding voor de buitengewoon opsporingsambtenaar heeft voltooid;

 • b. de onder a. bedoelde basisopleiding omvat ten minste de eindtermen zoals vastgesteld bij circulaire Bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar, en wordt afgesloten met een toets;

 • c. de onder b. bedoelde toetsing van de buitengewoon opsporingsambtenaar geschiedt door een onafhankelijke examencommissie waarin een lid van het Openbaar Ministerie is vertegenwoordigd;

 • d. door middel van een systeem van periodieke toetsing en bijscholing wordt gewaarborgd dat het verworven kennisniveau van de buitengewoon opsporingsambtenaren blijft gehandhaafd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2007]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VROM-IOD 2002, worden voor de duur van hun geldigheid, geacht akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden te zijn, afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-06-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2008 of: met ingang van de datum van inwerkingtreding van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten.

Artikel 10

[Vervallen per 01-06-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VROM-IOD 2007.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina