Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Circulaire Effecten wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2007

Inleiding

Met deze circulaire informeer ik u over de effecten die de aanstaande, van het wetsvoorstel Belastingplan 2007 deel uitmakende, wijziging van de Wet kinderopvang heeft op werkgevers en werknemers van het Rijk, opdat rekening gehouden kan worden met aanpassingen van de administratieve processen met betrekking tot de uitvoering van de genoemde wet.

De wijziging van de Wet kinderopvang heeft een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2007. Deze datum is onder voorbehoud en afhankelijk van aanvaarding van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, dat op 12 december 2006 wordt verwacht.

Effecten van de wijziging van de Wet kinderopvang op de Rijksoverheid

De doorwerking van deze effecten op de rijksoverheid is als volgt.

 • 1. De Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel en de (onderdelen van) circulaires over deze regeling dienen met ingang van 1 januari 2007 te worden ingetrokken. Met dien verstande dat de Regeling tot en met 10 februari 2007 wordt aangehouden omdat ambtenaren nog tot deze datum hun verzoeken voor de definitieve tegemoetkoming 2006 kunnen indienen. Nieuwe aanvragen op basis van de bovengenoemde regeling of de (onderdelen van) circulaires voor het jaar 2007 kunnen daardoor niet in behandeling worden genomen.

 • 2. Omdat uitgezonden ambtenaren niet in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Wet kinderopvang zal er, zonodig met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007, een nieuwe regeling voor uitgezonden ambtenaren worden opgesteld.

 • 3. De IKAP-regeling wordt aangepast, omdat een belastingvrije vergoeding voor kinderopvang (in de praktijk feitelijk al vanaf 2005) geen belastingvrije bestemmingsmogelijkheid meer is.

 • 4. De fiscale mogelijkheid om spaarloon te deblokkeren ten behoeve van de financiering van kinderopvang blijft gehandhaafd. De verwijzing in de spaarloonregeling naar de Wet op de loonbelasting dient hiervoor tekstueel aangepast te worden.

 • 5. De in Nederland werkzame ambtenaar zal zich in het vervolg uitsluitend tot de Belastingdienst moeten richten om een bijdrage in de kosten van kinderopvang te kunnen ontvangen.

 • 6. De ministeries betalen een opslag van (naar verwachting) 0,28% op het (maximum) premieloon voor de werknemersverzekeringen. De werkgeversbijdrage van overheidswerkgevers wordt door de Belastingdienst geïnd, door genoemde opslag toe te passen op de UFO-premie.

 • 7. In overleg met het ministerie van Financiën wordt onderzocht welk financieel beslag de werkgeversvergoeding voor kinderopvang aan naar het buitenland uitgezonden ambtenaren legt en hoe daarmee moet worden omgegaan.

Hieronder worden de bedrijfsvoeringaspecten vermeld, waarop de volgende acties ondernomen moeten worden.

Bedrijfsvoeringaspecten

 • Het stopzetten van de werkgeversbijdrage aan werknemers per 1 januari 2007. Dit kan pas gerealiseerd worden na aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de uitgezonden ambtenaren, omdat deze niet onder de reikwijdte van de Wet kinderopvang vallen.

 • Tijdig informeren van werknemers over de stopzetting van de werkgeversbijdrage, op welke wijze zij met ingang van 1 januari 2007 een toeslag zullen ontvangen, waar zij zich moeten melden, etc. Daarvoor is in bijlage 2 een format opgenomen.

 • Contracten met intermediairs en bemiddelingsbureaus kunnen per 1 januari 2007 worden beëindigd, omdat er naar verwachting geen of slechts een beperkte behoefte aan (financiële) bemiddeling zal zijn.

Algemene effecten

Onderstaand treft u andere effecten aan die door de wijziging van de Wet kinderopvang plaatsvinden. Dit gedeelte is meer van algemene aard omdat deze wijziging een doorwerking kan hebben in de privé situatie van de ambtenaar.

Deze effecten kunnen zowel op overheids- als op niet-overheidswerkgevers van toepassing zijn.

 • Het belangrijkste effect van deze wijziging is dat er zowel voor de werkgevers als voor de werknemers slechts 1 loket ontstaat voor vergoeding van de kosten van kinderopvang. Dit loket wordt de Belastingdienst/Toeslagen. Deze wijziging vermindert de administratieve lasten.

 • Het financiële verkeer tussen werkgever en werknemer komt te vervallen. Daarvoor in de plaats betaalt de werkgever een heffing, die de vorm krijgt van een opslag op de sectorpremies over het (maximum) premieloon voor de werknemersverzekeringen. De premie zal naar verwachting 0,28% bedragen. De premie wordt geïnd door de Belastingdienst.

 • Het onderscheid tussen werknemer en zelfstandige verdwijnt, doordat iedereen die een inkomen uit tegenwoordige arbeid heeft, een kinderopvangtoeslag kan ontvangen.

 • De Belastingdienst/Toeslagen betaalt de nieuwe kinderopvangtoeslag uit als een extra toeslag op de bestaande (inkomensafhankelijke) toeslag. Deze extra toeslag bedraagt voor aanvragers met een werkende partner 1/3 van de kosten van kinderopvang. Voor aanvragers zonder partner is de toeslag 1/6 van de kosten, aangevuld met de toeslag voor alleenstaande ouders tot 1/3 van de kosten.

 • Voor werkgevers vervallen alle administratieve handelingen1 voor de verstrekking van de huidige werkgeversbijdrage.

 • Voor werknemers vervallen alle administratieve handelingen voor het verkrijgen van een bijdrage van de werkgever.

 • Er wordt een toename in gebruik van kinderopvang verwacht, omdat kinderopvang vooral voor ouders die geen of een onvolledige werkgeversbijdrage ontvangen goedkoper wordt.

 • De inkomensgrens waarop, voor het inkomensafhankelijke deel van de toeslag, bijgedragen wordt in de kosten voor het eerste kind, wordt verhoogd van € 96.542,00 naar € 130.097,00.

 • Het artikel in de wet op de loonbelasting, waarin vergoedingen van kosten van kinderopvang als vrije vergoeding werden aangemerkt komt te vervallen. Vergoedingen van de werkgever zijn dus vanaf 1 januari 2007 belast.

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Bijlage 1. Tegemoetkoming in kosten kinderopvang

Voorlopige percentagetabel tegemoetkoming Rijk (inclusief vaste toeslag) 2007 (bron: Ministerie van Sociale Zaken)

(Gezamenlijk) toetsingsinkomen

Tegemoetkoming Rijk als percentage van de kosten van kinderopvang (inclusief vaste toeslag)

Van

Tot

Eerste Kind

Tweede en volgend kind

lager dan

€ 16.394

96,5%

96,5%

€ 16.395

€ 17.486

96,1%

96,5%

€ 17.487

€ 18.577

95,6%

96,5%

€ 18.578

€ 19.668

95,2%

96,4%

€ 19.669

€ 20.759

94,8%

96,4%

€ 20.760

€ 21.851

94,4%

96,4%

€ 21.852

€ 22.942

93,9%

96,4%

€ 22.943

€ 24.032

93,5%

96,4%

€ 24.033

€ 25.206

93,0%

96,3%

€ 25.207

€ 26.380

92,6%

96,2%

€ 26.381

€ 27.554

92,1%

96,1%

€ 27.555

€ 28.727

91,7%

96,0%

€ 28.728

€ 29.901

91,2%

96,0%

€ 29.902

€ 31.075

90,7%

95,9%

€ 31.076

€ 32.249

90,3%

95,8%

€ 32.250

€ 33.423

89,8%

95,7%

€ 33.424

€ 34.596

89,4%

95,6%

€ 34.597

€ 35.770

88,9%

95,5%

€ 35.771

€ 36.944

88,4%

95,4%

€ 36.945

€ 38.118

88,0%

95,3%

€ 38.119

€ 39.292

87,5%

95,3%

€ 39.293

€ 40.465

87,1%

95,2%

€ 40.466

€ 41.747

86,5%

95,1%

€ 41.748

€ 44.201

85,6%

94,9%

€ 44.202

€ 46.655

84,4%

94,7%

€ 46.656

€ 49.110

82,9%

94,5%

€ 49.111

€ 51.564

81,5%

94,3%

€ 51.565

€ 54.018

80,0%

94,2%

€ 54.019

€ 56.472

78,5%

94,0%

€ 56.473

€ 58.927

77,1%

93,8%

€ 58.928

€ 61.381

75,6%

93,6%

€ 61.382

€ 63.837

74,2%

93,4%

€ 63.838

€ 66.291

72,7%

93,2%

€ 66.292

€ 68.746

71,3%

93,0%

€ 68.747

€ 71.200

69,8%

92,9%

€ 71.201

€ 73.654

68,3%

92,7%

€ 73.655

€ 76.109

66,9%

92,5%

€ 76.110

€ 78.563

65,4%

92,3%

€ 78.564

€ 81.017

64,0%

92,1%

€ 81.018

€ 83.471

62,5%

91,9%

€ 83.472

€ 85.925

61,0%

91,8%

€ 85.926

€ 88.379

59,6%

91,6%

€ 88.380

€ 90.833

58,1%

91,4%

€ 90.834

€ 93.287

56,7%

91,2%

€ 93.288

€ 95.741

55,2%

91,0%

€ 95.742

€ 98.195

53,8%

90,8%

€ 98.196

€ 100.649

52,3%

90,7%

€ 100.650

€ 103.103

50,8%

90,7%

€ 103.104

€ 105.557

49,4%

90,7%

€ 105.558

€ 108.011

47,9%

90,7%

€ 108.012

€ 110.465

46,5%

90,7%

€ 110.466

€ 112.919

45,0%

90,7%

€ 112.920

€ 115.373

43,6%

90,7%

€ 115.374

€ 117.827

42,1%

90,7%

€ 117.828

€ 120.281

40,6%

90,7%

€ 120.282

€ 122.735

39,2%

90,7%

€ 122.736

€ 125.189

37,7%

90,7%

€ 125.190

€ 127.643

36,3%

90,7%

€ 127.644

€ 130.097

34,8%

90,7%

€ 130.098

en hoger

33,3%

90,7%

Bijlage 2. Format informatiebrief

Aan:

Onderwerp

Effecten van de wijziging in de Wet Kinderopvang per 1 januari 2007

Geachte heer/mevrouw,

Met het goedkeuren van het Belastingplan 2007, zijn er enige wijzigingen in de Wet kinderopvang doorgevoerd, die voor u van belang kunnen zijn. Onderstaand treft u de wijzigingen aan, met als voorbehoud dat pas na aanvaardig van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer deze wijzigingen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden. Aangezien dat pas na medio december 2006 plaatsvindt, meen ik dat ik u tijdig de nodige informatie moet verstrekken, opdat u hiermee rekening kunt houden.

 • 1. Vanaf 1 januari 2007 ontvangt u van de werkgever geen bijdrage meer in de kosten van kinderopvang. Vanaf die datum geldt voor alle ouders dat zij zich tot de Belastingdienst/Toeslagen moeten richten om een financiële bijdrage in de kosten van kinderopvang te ontvangen. Sinds 2 oktober 2006 is het mogelijk om de kinderopvangtoeslag voor 2007 aan te vragen. Daarvoor kunt u via de internetsite van de Belastingdienst een formulier downloaden. U kunt dit formulier ook telefonisch opvragen via het nummer 0800 – 0543 (maandag t/m donderdag van 08.00 – 20.00 uur en vrijdag van 08.00 – 17.00 uur). Indien u in 2006 in aanmerking kwam voor een kinderopvangtoeslag, dan hoeft u geen actie te ondernemen en stuurt de Belastingdienst u omstreeks december 2006 een brief waarin aangegeven wordt hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2007 gaat ontvangen. Mochten er in 2007 wijzigingen ten opzichte van 2006 plaatsvinden, dan moet u alsnog het betreffende formulier invullen en dat bij de Belastingdienst/Toeslagen indienen.

 • 2. Voor ouders, van wie één van de partners in 2006 geen werkgeversbijdrage ontvangt, geldt dat vanaf 2007 door die partner eveneens aanspraak gemaakt kan worden op een financiële bijdrage voor kinderopvang. In dat geval kunnen beide partners samen – in beginsel – 1/3 van de kosten, via de Belastingdienst, vergoed krijgen. Voorwaarde is wel dat beide ouders inkomen hebben uit tegenwoordige arbeid.

 • 3. Voor alleenstaande ouders geldt dat zij een aanvulling via de Belastingdienst ontvangen van 1/6 deel tot 1/3 deel van de maximale kinderopvangprijs.

 • 4. De inkomensgrens waarop, voor het inkomensafhankelijke deel van de toeslag, bijgedragen wordt in de kosten voor het eerste kind, wordt verhoogd van € 96.542,00 naar € 130.097,00.

 • 5. Ambtenaren die tot de categorie ‘uitgezonden ambtenaren’ behoren, hebben geen recht op een toeslag van de Belastingdienst. Voor die ambtenaren bestaat het voornemen om de bestaande werkgeversvergoeding te handhaven. Dit voornemen wordt met de vakbonden besproken in het Sectoroverleg Rijkspersoneel met de bedoeling om op zo kort mogelijke termijn een regeling te treffen.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u daarvoor bij uw personeelsafdeling terecht of op de belastingdienstsite ‘Belastingdienst/Toeslagen’ (www.toeslagen.nl).

 1. Denk daarbij aan de vaststelling van het recht op en de hoogte van de werkgeversbijdrage en de verwerking daarvan in de loonadministratie.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina