Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Haaglanden 2007

[Regeling vervallen per 17-12-2011.]
Geldend van 30-07-2010 t/m 16-12-2011

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 8 december 2006, nr. 5457821/06/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het regionaal politiekorps Haaglanden (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Haaglanden 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 17-12-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar van politie bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 17-12-2011]

De ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de Politiewet 1993, van het regionale politiekorps Haaglanden, belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar van politie.

Artikel 3

[Vervallen per 17-12-2011]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 17-12-2011]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 1085 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 17-12-2011]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 6

[Vervallen per 17-12-2011]

  • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als buitengewoon opsporingsambtenaar van politie gebruik maken van handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 17-12-2011]

De korpschef van het regionale politiekorps Haaglanden brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de toezichthouder en de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het regionale politiekorps Haaglanden;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 8

[Vervallen per 17-12-2011]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 8 december 2006, nr. 5457821/06/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 17-12-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 17-12-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Haaglanden 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina