Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2007

[Regeling vervallen per 23-08-2008.]
Geldend van 01-06-2008 t/m 22-08-2008

Besluit van de Minister van Justitie van 8 december 2006, nr. 5457798/06/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Arbeidsinspectie (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 23-08-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

 • b Arbeidsinspectie: de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2

[Vervallen per 23-08-2008]

 • 1 De ambtenaren werkzaam bij de Arbeidsinspectie en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Maximaal 600 ambtenaren bij de Arbeidsinspectie kunnen als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn beëdigd.

Artikel 3

[Vervallen per 23-08-2008]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 23-08-2008]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te Den Haag.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Haaglanden.

Artikel 5

[Vervallen per 23-08-2008]

De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie brengt jaarlijks vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, met betrekking tot de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de Arbeidsinspectie aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de Arbeidsinspectie;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • d. het aantal klachten dat tegen buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Arbeidsinspectie is ingediend en de aard van die klachten.

Artikel 7

[Vervallen per 23-08-2008]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 6 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid geacht te zijn akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 23-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 9

[Vervallen per 23-08-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arbeidsinspectie 2007.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 8 december 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina