Regeling afgeschermde rekeningen Wft

Geldend van 13-10-2018 t/m heden

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 6 december 2006, nr. Juza/2006/02364/IH, houdende regels met betrekking tot afgeschermde rekeningen onder de Wet op het financieel toezicht (Regeling afgeschermde rekeningen Wft)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op artikel 14, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

Deze regeling heeft betrekking op in Nederland bestaande en nog open te stellen rekeningen, aangehouden bij een bank of een bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit.

Artikel 3

  • 2 De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, stelt geen afgeschermde rekeningen open anders dan met het oog op de bescherming van privacy en veiligheid van cliënten dan wel ter voorkoming van gebruik van voorwetenschap.

  • 3 De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, stelt adequate instructies voor het personeel op aangaande het openen en beheren van afgeschermde rekeningen.

Artikel 4

  • 3 Het centrale register verschaft ten minste op naam en nummer- of codesleutel toegang.

  • 4 De bank, onderscheidenlijk het bijkantoor, wijst een beheerder van het centrale register aan.

Artikel 5

Een bank of bijkantoor van een bank als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het besluit draagt zorg voor voldoende interne controle op de volledigheid en juistheid van de gegevens met betrekking tot de in het centrale register opgenomen rekeningen.

Artikel 6

De regeling van De Nederlandsche Bank NV van 28 juni 1999 met betrekking tot het houden van een centraal register van afgeschermde rekeningen (Stcrt. 120) wordt ingetrokken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatsts.

De Nederlandsche Bank N.V.,
de

Directeur

,

A. Schilder

de

Directeur

,

D.E. Witteveen

Terug naar begin van de pagina