Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 14-07-2010 t/m 31-12-2012

Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op bijlage 1, voorschrift 1.1.3, behorende bij het Besluit glastuinbouw;

Besluit:

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2013]

Formulier voor de jaarrapportage als bedoeld in bijlage 1, voorschrift 1.1.3 van het Besluit glastuinbouw

[Vervallen per 01-01-2013]

Jaarlijks voor 1 mei inleveren, lees voor invullen eerst de toelichting

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1. Voor welk jaar is de rapportage?

   
 • 2. Bedrijfsgegevens:

  UO-nummer

   

  Postadres

   
     

  Postcode

   

  Bedrijfsnaam

   

  Plaats

   

  Contactpersoon

   

  Telefoon

   
     

  Fax

   

  Bedrijfsadres

   

  Emailadres

   

  Postcode

       

  Plaats

   

  Gemeente

   
     

  Waterschap

   
     

  Naam geaccepteerde deskundige

   
 • 3. Overige bedrijfsgegevens (aankruisen wat van toepassing is):

   Teeltwijze:

  □ Grondteelt

  □ Substraatteelt 11

  □ Grondteelt en substraatteelt

   Bij substraatteelt aangeven waarop lozing van spuiwater of drainwater plaatsvindt (bij een combinatie van grond- en substraatteelt alleen deze invullen) :

  □ Riolering

  □ Oppervlaktewater

  □ Lozing op riolering en oppervlaktewater

  □ Bodem (alleen indien geen drainagestelsel aanwezig is)

  □ Geen lozing op riolering of op oppervlaktewater

   Bij grondteelt aangeven waarop lozing van drainagewater plaatsvindt:

  □ Riolering

  □ Oppervlaktewater

  □ Lozing op riolering en oppervlaktewater

  □ Bodem (alleen indien geen drainagestelsel aanwezig is)

  1De teelt van potplanten is een substraatteelt.

 • 4. Gerealiseerd energieverbruik over het gehele afgelopen registratiejaar:

  Onderdeel

  Eenheid

  Verbruik

  Energie

  GJ

   
 • 5. Alleen voor grondtelers: gerealiseerd verbruik aan stikstof en fosfor over het gehele afgelopen registratiejaar:

  Onderdeel

  Eenheid

  Verbruik

  N-gift

  Kg N

   

  P-gift

  Kg P

   
 • 6. Berekende bedrijfsnorm verbruik in werkelijke eenheden:

  Onderdeel

  Eenheid

  Bedrijfsnorm verbruik

  Energie

  GJ/ha

   

  N-gift

  Kg N/ha

   

  P-gift

  Kg P/ha

   

  UO-nummer

   

  Paraaf

   
 • 7. Volumes en samenstelling van het geloosde spuiwater of drainwater in het geval op substraat wordt geteeld

  UO-Periode

  Hoeveelheid geloosd spuiwater of drainwater (in m3)

  Datum monstername (in dag/mnd/jaartal)

  Gehalte aan NH4 in het spuiwater of drainwater (in mmol per liter)

  Gehalte aan NO3 in het spuiwater of drainwater (in mmol per liter)

  Gehalte aan P in het spuiwater of drainwater (in mmol per liter)

  1

           

  2

           

  3

           

  4

           

  5

           

  6

           

  7

           

  8

           

  9

           

  10

           

  11

           

  12

           

  13

           

  Opmerking 1: de hoeveelheid geloosd spuiwater of drainwater moet éénmaal per 4 weken worden gemeten. Als in een bepaalde periode geen spuiwater of drainwater is geloosd, dient u dit ook te vermelden door een ‘nul’ op te nemen.

  Opmerking 2: de samenstelling van het geloosde water op gehalte aan NH4, NO3 of P moet éénmaal per 13 weken worden gemeten. Zorg voor een goede verdeling van deze analyses over het jaar. Indien gedurende 13 weken geen spuiwater of drainwater is geloosd, is het niet nodig om in deze periode analyses uit te voeren.

  Opmerking 3: als u helemaal geen spuiwater of drainwater op oppervlaktewater en/of de riolering loost (zie onder vraag 3), dan hoeft u deze tabel niet in te vullen.

 • 8. Volumes en samenstelling van het geloosde drainagewater indien sprake is van een grondteelt

  UO-Periode

  Hoeveelheid geloosd drainagewater (in m3)

  Datum monstername (in dag/mnd/jaartal)

  Gehalte aan NH4 in het drainagewater (in mmol per liter)

  Gehalte aan NO3 in het drainagewater (in mmol per liter)

  Gehalte aan P in het drainagewater (in mmol per liter)

  1

           

  2

           

  3

           

  4

           

  5

           

  6

           

  7

           

  8

           

  9

           

  10

           

  11

           

  12

           

  13

           

  Opmerking 1: de hoeveelheid geloosd drainagewater moet éénmaal per 4 weken worden gemeten. Als in een bepaalde periode geen drainagewater is geloosd, dient u dit ook te vermelden door een ‘nul’ op te nemen.

  Opmerking 2: de samenstelling van het geloosde water op gehalte aan NH4, NO3 of P moet éénmaal per 13 weken worden gemeten. Zorg voor een goede verdeling van deze analyses over het jaar. Indien er gedurende 13 weken geen drainagewater is geloosd, is het niet nodig om in deze periode analyses uit te voeren.

  Opmerking 3: als u helemaal geen drainagewater op oppervlaktewater en/of de riolering loost (zie onder vraag 3), dan hoeft u deze tabel niet in te vullen.

  UO-nummer

   

  Paraaf

   
 • 9. Oppervlak per periode voor gewas, gewasgroep, of energietoepassing (in hectare):

  Gewasgroep (code)

  Periode

  Oppervlakte

   

  Van week1

  Tot en met week1

  (in ha)

  Onbeteeld (000)

       

  Geen registratieplicht (999)

       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  1 Een week in het rapportagejaar.

  Energietoepassing (code)

  Periode

  Oppervlakte

   

  Van week1

  Tot en met week1

  (in ha)

  Dagverlenging (199)

       

  Grondkoeling (198)

       

  Assimilatiebelichting (197)

       

  Overige koeling/preparatie (196)

       
         
         
         
         
         
         
         

  1 Een week in het rapportagejaar.

  UO-nummer

   

  Paraaf

   
 • 10. Opmerkingen:

   
 • 11. Aldus naar waarheid opgemaakt:

  Naam

   

  Datum

   

  Plaats

   

  Handtekening

   
 • 12. Getoetst op juistheid en volledigheid door geaccepteerde deskundige:

  Naam

   

  Plaats

   

  Datum

   

  Volledig (ja/nee)

   

  Handtekening

   

  UO-nummer

   

Toelichting bij het formulier

[Vervallen per 01-01-2013]

Jaarlijks dienen de gegevens op dit formulier voor 1 mei te worden gerapporteerd aan de Stichting UO-IMT. Bij voorkeur vindt de rapportage digitaal plaats door de geaccepteerde deskundige. Bij uitzondering kan de geaccepteerde deskundige de rapportage versturen aan: UO-Datamanagement, Postbus 18505, 2502 EM Den Haag, servicedesk@uo-glastuinbouw.nl. De website is www.uo-glastuinbouw.nl.

De bevoegde gezagen (gemeenten, waterschappen, en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit) hebben de Stichting UO-IMT opgericht met als doel alle registratiegegevens op één punt te verzamelen. De Stichting UO-IMT zorgt voor de (wettelijk verplichte) rapportage aan het bevoegd gezag.

De jaarrapportage dient door een geaccepteerde deskundige te worden beoordeeld op juistheid en volledigheid (bijlage 1, voorschrift 1.1.4 van het Besluit glastuinbouw). Een bewijs van de beoordeling, afgegeven door of namens degene die de beoordeling heeft uitgevoerd, wordt bij de rapportage gevoegd. Als bewijs volstaat een handtekening van de geaccepteerde deskundige of het digitaal aanleveren van de jaarrapportage door de geaccepteerde deskundige. Een lijst van door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundigen is te vinden op de website www.uo-glastuinbouw.nl.

Het Besluit maakt voor de rapportageverplichting onderscheid tussen telers op substraat en telers in de grond. Grondtelers rapporteren het verbruik van mineralen en emissiegegevens en substraattelers rapporteren alleen de emissiegegevens (zoals gevraagd onder 7).

Alle gegevens die u gebruikt voor deze rapportage (meetgegevens, logboek, berekeningen, facturen, afleveringsbewijzen, etc) dient u ten minste vijf jaar te bewaren. U wordt aangeraden een kopie van dit formulier te bewaren in uw eigen administratie.

Dit formulier dient ingevuld te worden per inrichting. Meestal is dit een locatie waarop een glastuinbouwbedrijf is gevestigd. Het kan zijn dat uw bedrijf uit meerdere inrichtingen / locaties bestaat. Uw gemeente kan u aangeven waar de grens van de inrichting is gelegen.

 • 1. Hier geeft u het kalenderjaar aan waarover deze jaarrapportage gaat (bijvoorbeeld 2009)

 • 2. Adresgegevens en UO-nummer: zodra uw gegevens bekend zijn bij het bevoegd gezag krijgt u via de UO-IMT een UO-nummer. Als u nog geen UO-nummer heeft dan kunt u dit via de gemeente opvragen.

 • 3. Uw teeltwijze bepaalt wat u dient te rapporteren. Zowel substraattelers als grondtelers worden verzocht de emissiegegevens te rapporteren. Bij een grondteelt moet u daarnaast ook de verbruiksgegevens rapporteren.

 • 4. Verbruik energie: om het door u gerealiseerde verbruik over het gehele kalenderjaar te berekenen telt u bijvoorbeeld de waarden voor de dertien perioden (zoals u bijhoudt in uw logboek) bij elkaar op. Het verbruik moet ingevuld worden in de aangegeven eenheden.

 • 5. Verbruik aan stikstof en fosfor voor grondteeltbedrijven: om het door u gerealiseerde verbruik over het hele kalenderjaar te berekenen, telt u bijvoorbeeld de waarden voor de dertien perioden (zoals u bijhoudt in uw logboek) bij elkaar op. Het verbruik moet ingevuld worden in de aangegeven eenheden.

 • 6. De bedrijfsjaarnorm dient u per milieuveld uit te rekenen in de aangegeven eenheden (Gigajoule per hectare voor energie, kilogram N en P per hectare voor meststoffen). U moet dus ook zelf per meststof de hoeveelheid N en P uitrekenen.

  De regels voor de berekeningen kunt u vinden in het Besluit glastuinbouw (en dan vooral in bijlage 1), en de toelichtingen daarop. Uitleg en enkele voorbeeldberekeningen zijn te vinden in het Handboek Milieumaatregelen Glastuinbouw (te vinden op www.glami.nl). Bij twijfel is de tekst van het Besluit glastuinbouw altijd bindend. Anders: een geaccepteerde deskundige kan voor u de berekeningen uitvoeren.

 • 7/8. Hier moet gerapporteerd worden wat bedrijven geloosd hebben: spuiwater of drainwater voor de substraatteeltbedrijven en drainagewater voor de grondteeltbedrijven. In het Besluit glastuinbouw is opgenomen dat éénmaal per 4 weken de geloosde hoeveelheid spuiwater (het niet te gebruiken drainwater) op riolering en/of oppervlaktewater moet worden gemeten en geregistreerd. Daarnaast dient minimaal 4 keer per jaar (1 keer per 13 weken) het gehalte NH4, NO3 en P van het spuiwater, drainwater of drainagewater te worden gemeten en geregistreerd. Let op dat u deze metingen verspreidt over het jaar, oftewel in elk kwartaal een meting uitvoert. Vermeld steeds de datum van monstername. Bij substraatteelten volstaat het om de analysegegevens van een drain- of matmonster toe te sturen.

 • 9. Hier wordt u gevraagd aan te geven wat u het afgelopen kalenderjaar heeft geteeld.

  Per gewas, gewasgroep, en energietoepassing geeft u aan in welke weken u dit hebt geteeld en op welk oppervlak (in hectare, met een nauwkeurigheid van vier cijfers achter de komma). Als het beteeld oppervlak van een gewas in het jaar wijzigt kunt u hiervoor twee of meer regels gebruiken. Bijv. Tomaat: van week 1 tot en met 34 op 1,5340 ha en Tomaat van week 34 tot 48 op 2,5280 ha.

  Bij meer dan 3,5 dagen van een bepaalde teelt wordt dit afgerond naar één week.

  In het eerste deel van de tabel geeft u aan op welke oppervlakken u welke gewassen heeft geteeld. Onbeteeld oppervlak (uw kas ligt bijvoorbeeld een aantal weken leeg tussen twee teelten) dient u apart te vermelden. Ook als u een periode van het jaar geen registratieverplichting heeft dient u dit apart te vermelden. In de tabel zijn de regels voor ‘onbeteeld oppervlak’ en ‘geen registratieverplichting’ al voorgedrukt.

  Gewassen waarvoor opkweek plaatsvindt op uw bedrijf dient u apart te vermelden. Voor opkweek geldt namelijk een andere norm dan voor reguliere teelt, het apart opnemen is van belang voor de berekening van de juiste bedrijfsnorm voor uw bedrijf.

  Geen registratieplicht (code 999):

  De term ‘geen registratieplicht’ geldt alleen bij bedrijfsbeëindiging of bij de start van een nieuw bedrijf tijdens het jaar. Voor de periode in dat jaar dat u dan nog niet of niet meer teelt geldt de term ‘geen registratieplicht’. Als een deel van uw kassen niet in gebruik is geldt de term ‘onbeteeld oppervlak’.

  Bij verhuur van een deel van de kas behoeft u dat deel niet meer te verantwoorden en zal dus het geregistreerde totale oppervlak verminderen.

  In het tweede deel van de tabel geeft u aan welke energietoepassingen u op uw bedrijf heeft gebruikt. Een energietoepassing is bijvoorbeeld de inzet van assimilatiebelichting. U geeft aan in welke weken de energietoepassing is ingezet en over welk oppervlakte. Het gebruik van energietoepassingen is van invloed op het berekenen van uw bedrijfsnorm, de bedrijfsnorm wordt verhoogd. Als u geen van de vier genoemde toepassingen heeft gebruikt, hoeft u hier niets in te vullen.

  Als u meer ruimte nodig heeft in de tabel dan kunt u daarvoor een extra pagina toevoegen. Geeft u dit a.u.b. wel aan op het formulier, onder ‘opmerkingen’. Een voorbeeld van het invullen van deze tabel is onderaan de toelichting bijgevoegd.

 • 10. Opmerkingen: Hier kunt u eventueel ter zake doende opmerkingen noteren.

 • 11. Mocht u toch gebruik maken van dit formulier vergeet dan niet het formulier te dateren en te ondertekenen (en vergeet u ook niet alle pagina’s te paraferen en op alle pagina’s uw UO-nummer in te vullen).

 • 12. De jaarrapportage dient volgens het Besluit glastuinbouw te worden beoordeeld door een geaccepteerd deskundige. De geaccepteerd deskundige vermeldt in deze tabel of de jaarrapportage volledig is bevonden. Daarnaast voorziet de geaccepteerd deskundige het formulier van naam, datum en handtekening.

  VOORBEELD

  Van het invullen van Tabel 1

  Gewasgroep (code)

  Periode

  Oppervlakte

   

  Van week1

  Tot en met week1

  (in ha)

  Onbeteeld oppervlak (000)

  1

  2

  2,3000

  Geen registratieplicht (999)

       

  Paprika (82)

  3

  42

  2,3000

  Courgette (301)

  1

  38

  1,7000

  Onbeteeld oppervlak (000)

  39

  43

  1,7000

  Onbeteeld oppervlak (000)

  44

  52

  4,0000

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

  1 Een week in het rapportagejaar.

  Energietoepassing (code)

  Periode

  Oppervlakte

   

  Van week1

  Tot en met week1

  (in ha)

  Dagverlenging (199)

       

  Grondkoeling (198)

       

  Assimilatiebelichting (197)

       

  Overige koeling / preparatie (196)

       
         
         
         
         

  Een week in het rapportagejaar.

Toelichting op het voorbeeld

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze teler heeft op zijn bedrijf een totaal teeltoppervlak van 4 hectare (40.000 m2). Daarvan gebruikt hij dit jaar 2,3 ha voor paprikateelt, en 1,7 ha voor courgettes. Een gedeelte van het jaar, in de winter, ligt het bedrijf leeg.

In de tabel moet deze teler dus 3 dingen aangeven:

 • 1. Wanneer en op welk oppervlak hij paprika’s teelt;

 • 2. Wanneer en op welk oppervlak hij courgettes teelt;

 • 3. Wanneer welk oppervlak onbeteeld is.

Eerst worden de gewassen ingevuld.

De teler teelt paprika’s van week 3 tot en met week 43 op 2,3 ha. De gewascode voor paprika is 82.

Dit wordt opgenomen in de tabel l. De teler teelt courgette van week 1 tot en met 38 op 1,7 ha. De gewascode voor courgette is 301. Ook dit wordt vermeld.

In deze rapportage is het belangrijk om ook de periodes te vermelden dat (een deel van de) tuin leeg staat. De rapportage is namelijk pas volledig als voor alle 52 (of 53) weken is vermeld wat er in de kas geteeld is.

Voor deze tuinder geldt dat de kas zowel in het begin van het jaar als het eind van het jaar, gedeeltelijk leeg staat. Dit wordt vermeld als onbeteeld oppervlak. Omdat het oppervlakte onbeteeld aan het eind van het jaar (vanaf week 43) verandert zijn hier drie regels voor nodig in de tabel.

Per week vergelijkt de teler het oppervlak dat in gebruik is voor paprika en courgette met het totale teeltoppervlak.

In week 1 en week 2 staan er al wel courgettes in de kas, maar nog geen paprika’s. 2,3 ha van het kasoppervlak is dus onbeteeld. Op de bovenste, voorgedrukte, regel van de tabel (‘onbeteeld’) geeft hij aan dat in week 1 en 2 2,3 ha onbeteeld is.

In de periode van week 3 tot en met week 38 is het totale kasoppervlak in gebruik voor paprika’s en courgettes. Er is dus in deze periode geen onbeteeld oppervlak.

In de weken 39 tot en met 42 is 1,7 ha onbeteeld. De tuinder neemt dit op in de tabel. Vanaf week 43 staat de hele tuin leeg. Ook dit wordt vermeld in de tabel.

Deze teler heeft geen van de aangegeven energietoepassingen gebruikt afgelopen jaar. Hij vult hier dus niets in.

Terug naar begin van de pagina