Regeling gegevensverstrekking met persoonsgebonden nummer BVE

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 17-12-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 december 2006, nr. BVE/Stelsel/2006/34665, houdende regels voor de verstrekking en de nadere specificatie van de gegevens inzake deelnemers in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie met behulp van het persoonsgebonden nummer BVE (Regeling gegevensverstrekking met persoonsgebonden nummer BVE)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Specificatie van de te verstrekken gegevens

[Vervallen per 01-01-2010]

De instelling verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid, en in artikel 2.5.5a, tweede lid, van de wet, overeenkomstig de nadere specificatie zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Wijze van verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het bevoegd gezag verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 2, via elektronische weg aan de IB-Groep.

 • 2 Het bevoegd gezag maakt bij de verstrekking van de gegevens gebruik van de technische specificaties, zoals opgenomen in het Programma van Eisen.

 • 3 Indien het bevoegd gezag door de IB-Groep niet in staat wordt geacht de gegevens langs elektronische weg te verstrekken, bepaalt de IB-Groep in overleg met het bevoegd gezag op welke wijze de verstrekking kan plaatsvinden.

Artikel 4. Tijdstip van verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2010]

Het bevoegd gezag verstrekt nieuwe gegevens en mutaties in de bestaande gegevens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken nadat het gegeven of de mutatie is ontstaan, aan de IB-Groep.

Artikel 5. Deelnameformulier instelling

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Ten behoeve van de in artikel 3 bedoelde verstrekking van gegevens verstrekt het bevoegd gezag met gebruikmaking van een door de IB-Groep verstrekt deelnameformulier de volgende gegevens betreffende de instelling:

  • a. het BRIN-nummer, de naam en het adres van de instelling en de naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon die bevoegd is om namens het bevoegd gezag de elektronische aanlevering te verrichten;

  • b. indien de instelling gegevens wil laten verstrekken door verschillende aanleverpunten, per aanleverpunt een uniek nummer en de naam, functie en contactgegevens van de contactpersoon die bevoegd is om namens het bevoegd gezag de elektronische aanlevering te verrichten;

  • c. de naam en het versienummer van het gebruikte administratiepakket.

 • 2 Het deelnameformulier dient binnen twee weken na ontvangst door de instelling te worden teruggezonden aan de IB-Groep.

 • 3 Het bevoegd gezag geeft wijzigingen van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, binnen een week nadat de wijziging heeft plaats gevonden, door aan de IB-Groep, op het daartoe door de IB-Groep verstrekte formulier.

Artikel 6. Overgangsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 In afwijking van artikel 2 behoeven voor de deelnemers aan een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg die vóór 1 oktober 2006 zijn uitgeschreven onderscheidenlijk voor deelnemers aan een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg die vóór 1 oktober 2007 worden uitgeschreven, de gegevens omtrent de beroepspraktijkvorming niet te worden verstrekt.

 • 2 In afwijking van artikel 4 moeten in het studiejaar 2006–2007 voor de deelnemers aan een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg die op of na 1 oktober 2006 maar voor 1 juni 2007 zijn ingeschreven, de gegevens omtrent de beroepspraktijkvorming uiterlijk 1 juli 2007 zijn verstrekt.

 • 3 In afwijking van artikel 2 behoeft de code leerbedrijf pas te worden verstrekt bij beroepspraktijkvormingsovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 oktober 2007.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als de Regeling gegevensverstrekking met persoonsgebonden nummer BVE.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B.J. Bruins

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2010]

Nadere specificaties van de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.3.6a, tweede lid, en 2.5.5a, tweede lid, van de WEB

In deze bijlage zijn de nadere specificaties opgenomen van de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.3.6a, tweede lid, en 2.5.5a, tweede lid, van de WEB.

De bijlage bestaat uit de volgende onderdelen:

De specificatie van de instellingsgegevens (de gegevens bedoeld in artikel 2.3.6a, onder tweede lid onder i, en artikel 2.5.5a, tweede lid onder j, van de WEB). Deze specificatie geldt zowel voor deelnemers aan beroepsopleidingen als deelnemers educatie.

De specificatie van de persoonsgegevens (de gegevens bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid onder a, en 2.5.5a, tweede lid onder a, van de WEB). Deze specificatie geldt eveneens zowel voor deelnemers beroepsonderwijs als deelnemers educatie.

De specificatie van de inschrijvings- en examengegevens van deelnemers aan opleidingen beroepsonderwijs (de gegevens bedoeld in artikel 2.5.5a, tweede lid, onder b tot en met i en k tot en met l, van de WEB).

De specificatie van de inschrijvings- en resultaatsgegevens van deelnemers aan opleidingen educatie, niet zijnde voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (de gegevens bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid, onder b tot en met h en j tot en met l, van de WEB).

De specificatie van de inschrijvings- en examengegevens van deelnemers aan opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs beroepsonderwijs (de gegevens bedoeld in artikel 2.3.6a, tweede lid, onder b tot en met h en j tot en met l, van de WEB)

In de bijlage met gegevens worden onder andere de volgende Formaten gehanteerd:

In geval van een boolean (dat is een gegeven dat slechts twee waarden aan kan nemen) kunnen uitsluitend de waarden ‘J’ (ja) en ‘N’ (nee) (hoofdletters) worden gehanteerd.

In geval van een datum dient het masker EEJJMMDD (eeuw-jaar-maand-dag) te worden gehanteerd voor uitsluitend bestaanbare data, tenzij anders vermeld.

A. Specificatie instellingsgegevens

[Vervallen per 01-01-2010]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

BRIN-nummer

De code waaronder een onderwijsinstelling is geregistreerd in de BasisRegistratie Instellingen.

Alfanumeriek,

4

Aanleverpuntnummer

Het door de onderwijsinstelling toegekende volgnummer waaronder de aanleverende vestiging van de onderwijsinstelling geregistreerd is in BRON.

Numeriek

2

Toelichting bij gegevens

BRIN-nummer:

Als referentietabel dient de door CFI gehanteerde codering in de Basisregistratie Instellingen (BRIN) te worden gehanteerd.

Aanleverpuntnummer:

De instelling dient per aanleverend onderdeel een volgnummer te hanteren die zij aan de IB-Groep kenbaar maakt middels het deelnameformulier. Dit aanleverpuntnummer hoeft niet overeen te komen met het vestigingsvolgnummer in BRIN voor de betreffende vestiging. Met behulp van dit volgnummer kan worden nagegaan welk onderdeel gegevens heeft verstrekt en kan bij de verwerking van de terugmelding door de IB-Groep worden bepaald naar welk onderdeel de gegevens teruggezonden dienen te worden.

B. Specificatie Persoonsgegevens

[Vervallen per 01-01-2010]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Persoonsgebonden nummer

Het persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1.1.1, onder z, van de wet

Alfanumeriek

9

Geslacht

De aanduiding of de deelnemer een man, vrouw is, dan wel het geslacht onbekend is

Alfanumeriek

1

Geboortedatum

De datum waarop de deelnemer geboren is

Datum

8

Postcode van de woonplaats

Het numerieke gedeelte van de postcode van het woonadres van de deelnemer

Alfanumeriek

4

Land

De aanduiding van het land van het woonadres van de deelnemer.

Alfanumeriek

4

Toelichting bij gegevens

Persoonsgebonden nummer:

Dit is of het sofi-nummer of het door de IB-Groep alternatief toegekende onderwijsnummer.

Geslacht

Mogelijke waarden:

M

Mannelijk

 

V

Vrouwelijk

 

O

Onbekend

Postcode van de woonplaats:

TPG postcodetabel.

Land:

Als referentietabel dient de landentabel zoals gehanteerd door de Gemeentelijk basisadministratie (GBA) te worden gehanteerd. De tabel zal door de IB-Groep beschikbaar worden gesteld via www.ib-groep.nl onder ‘zakelijk’.

C. Specificatie Inschrijvings- en examengegevens Beroepsonderwijs

[Vervallen per 01-01-2010]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Gevolgde opleiding

De aanduiding van de kwalificatie waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek

5

Leerweg

De aanduiding van de leerweg waarlangs de deelnemer de kwalificatie volgt, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek

3

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de deelnemer van kracht wordt of werd, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

Hoogste vooropleiding

De aanduiding van de hoogst genoten opleiding door de deelnemer bij aanvang van de opleiding in relatie tot de te volgen opleiding.

Alfanumeriek

2

Indicatie gehandicapt

De indicatie die aangeeft of de deelnemer extra ondersteuning nodig heeft verband houdende met zijn functiebeperking, blijkens een aanwezige verklaring van een deskundige.

Boolean

1

BPV-volgnummer

Een door het aanleverpunt aan de praktijkovereenkomst toegekend volgnummer, ten behoeve van registratie in BRON.

Numeriek

2

Afsluitdatum Beroepspraktijkvorming (BPV)

De datum waarop de praktijkovereenkomst is opgesteld, zoals vastgelegd in de praktijkovereenkomst.

Datum

8

Datum begin BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming aanvangt, zoals vastgelegd in de praktijkovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum einde BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming zal worden beëindigd of beoogd was te eindigen, zoals vastgelegd in de praktijkovereenkomst

Datum

8

Werkelijke datum einde BPV

De datum waarop de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk werd beëindigd

Datum

8

Leerbedrijf

Aanduiding van het leerbedrijf, waar de deelnemer de beroepspraktijkvorming zal volgen, volgt of heeft gevolgd. De aanduiding bestaat uit BRIN + postcode + huisnummer + volgnummer

Zie algemene toelichting + format onder de bijlage

40

Omvang BPV

Het totaal aantal uren van de beroepspraktijkvorming, zoals vastgelegd in de praktijkovereenkomst.

Numeriek

4

Behaalde

kwalificatie

De aanduiding van de kwalificatie waarvan de deelnemer het examen met succes heeft afgelegd.

Alfanumeriek

5

Behaalde

deelkwalificatie AOC

De aanduiding van de deelkwalificatie die de deelnemer heeft behaald binnen een AOC

Alfanumeriek,

Referentietabel

5

Datum behaald

De datum waarop de deelnemer het examen met succes heeft afgelegd, zoals vastgesteld door de examencommissie.

Datum

8

Indicatie Risicodeelnemer

De indicatie die aangeeft of de deelnemer in aanmerking komt voor bekostiging, omdat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.2.5 van de Uitvoeringsregeling WEB.

Boolean

1

Intensiteit

Indicatie waarmee de instelling aangeeft of de deelnemer diens opleiding in voltijds of deeltijdonderwijs volgt zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst, dan wel als examendeelnmer is vastgelegd in de examenovereenkomst

Alfanumeriek

2

Indicatie bekostiging inschrijving

De indicatie waarmee de instelling aangeeft of de inschrijving voor bekosting in aanmerking komt

Alfanumeriek

1

Indicatie bekostiging diploma

De indicatie waarmee de instelling aangeeft of een behaald diploma in aanmerking voor bekostiging komt,

Alfanumeriek

1

Toelichting bij gegevens

Gevolgde opleiding:

Als referentietabel dient de codering voor opleidingen te worden gehanteerd conform het door CFI beheerde Centraal register beroepsonderwijs (CREBO).

Leerweg:

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

BBL: Beroepsbegeleidende leerweg

BOL: Beroepsopleidende leerweg

CBL: Combinatie beroepsbegeleidende leerweg

COL: Combinatie beroepsopleidende leerweg

Hoogste vooropleiding:

Als referentietabel dient de departementale vooropleidingentabel te worden gehanteerd. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite.

Leerbedrijf: Format

Lengte

17+23

Domein

Binnenlands bedrijf

 

99ZZ1234XY9999988sss…s

 

99ZZ = BRIN-nummer van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven;

 

1234XY = postcode van het adres van het leerbedrijf/-organisatie;

 

99999 = het numerieke deel van het huisnummer. Dit moet naar rechts worden aangeschoven en links aangevuld met voorloopnullen, de laagste waarde is 00001;

 

88 = volgnummer leerbedrijf/-organisatie, toegekend door kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. Een getal van één cijfer dient een voorloopnul te krijgen. De laatste waarde is 01;

 

sss…s = 23 spaties.

 

Buitenlands bedrijf

 

99ZZB888888888888

 

99ZZ=BRIN-nummer van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven;

 

B=1 positie hoofdletter "B", indicatie dat het om een buitenlands bedrijf gaat;

 

888888888888=12 posities identificatienummer bedrijf (verstrekt door het kenniscentrum). Een getal van minder dan 12 cijfers dient aangevuld te worden met voorloopnullen. De laagste waarde is 000000000001.

Behaalde kwalificatie:

Als referentietabel dient de codering voor kwalificaties en deelkwalificaties te worden gehanteerd conform het door CFI beheerde Centraal register beroepsonderwijs (CREBO).

Behaalde deelkwalificatie:

Dit gegeven hoeft alleen te worden verstrekt voor onderwijs dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het zogenaamde ‘groene onderwijs’. De deelkwalificatie dient voor te komen in CREBO.

Indicatie bekostiging inschrijving en diploma

Mogelijke waarden:

J

Ja;

 

N

Nee.

D. Specificatie Inschrijvings- en resultaatgegevens Educatie, niet zijnde voortgezet algemeen Volwassenenonderwijs

[Vervallen per 01-01-2010]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Gevolgde opleiding

De aanduiding van de opleiding waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek

5

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de deelnemer van kracht wordt of werd, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

Hoogste vooropleiding

De aanduiding van de hoogst genoten opleiding door de deelnemer bij aanvang van de opleiding in relatie tot de te volgen opleiding.

Alfanumeriek

2

Behaalde opleiding

De aanduiding van de opleiding die de deelnemer met succes heeft voltooid.

Alfanumeriek

5

Datum opleiding voltooid

De datum waarop de deelnemer de opleiding met succes heeft voltooid.

Datum

8

Vak

De identificatie van het educatievak, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek

3

Vakvolgnummer

Een door de instelling aan het vak toegekend volgnummer, ten behoeve van registratie in BRON.

Numeriek

2

Datum vak voltooid

De datum waarop de deelnemer het vak met goed gevolg heeft voltooid, zoals blijkt uit een bewijsstuk.

Datum

8

NT2-vaardigheid

De aanduiding van de vaardigheid behorend bij het vak NT2, waar de deelnemer zich voor heeft ingeschreven, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst

Alfanumeriek

2

Startniveau

De aanduiding van het niveau van de deelnemer voor de NT2- vaardigheid bij het begin van de inschrijving

Alfanumeriek

1

Behaald niveau

De aanduiding van het door de deelnemer bereikte niveau voor de NT2-vaardigheid bij het beëindigen van de inschrijving.

Alfanumeriek

1

Contacturen per week

Het gemiddelde aantal klokuren onderwijs per week waaruit het onderwijsprogramma bestaat dat het bevoegd gezag voor de deelnemer in instellingstijd heeft ingericht

Numeriek

2

Toelichting bij gegevens

Gevolgde opleiding:

De code die de opleiding aangeeft volgens de opleidingentabel Educatie, welke beschikbaar zal worden gesteld door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op de Internetsite www.onderwijsnummer.nl. Hij wordt jaarlijks gepubliceerd in Regelingen OCW. Op 1 juni jl. is deze verschenen op de site van CFI met de naam ‘Regeling elementcodetabel voortgezet onderwijs (vo), opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel vo en volwasseneneducatie schooljaar 2006–2007’. Deze regeling zal verder worden aangeduid met de naam Regeling codes.

Hoogste vooropleiding:

Als referentietabel dient de departementale vooropleidingentabel te worden gehanteerd. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite.

Behaalde opleiding:

De code die de behaalde opleiding aangeeft volgens een tabel, welke beschikbaar zal worden gesteld door de IB-Groep. (Dezelfde tabel als voor gevolgde opleiding.)

Vak

De vakcode volgens een vakkentabel die beschikbaar wordt gesteld door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite. Hij wordt jaarlijks gepubliceerd in het Regelingen OCW.

Datum vak voltooid:

Dit gegeven dient alleen te worden verstrekt indien er sprake is van het behalen van een certificaat dat aangeeft dat het vak is voltooid conform een landelijk vastgestelde norm.

NT2-vaardigheid

Deze code geeft de vaardigheid aan die onderdeel is het vak NT-2.

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn

01: spreken

02: luisteren

03: lezen

04: schrijven

05: gesprekken

Behaald niveau:

De aanduiding van het door de deelnemer bereikte niveau voor de NT2 – vaardigheid bij het beëindigen van de inschrijving. Deze kan de waarden 0-6 aannemen.

E. Specificatie Inschrijvings- en examengegevens voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

[Vervallen per 01-01-2010]

Gegeven

Definitie

Formaat

Lengte

Gevolgde opleiding

De aanduiding van de opleiding waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven, zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst.

Alfanumeriek,

Referentietabel

5

Datum inschrijving

De datum waarop de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst van de deelnemer van kracht wordt of werd, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Geplande datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving actief zal zijn of gepland was actief te zijn, zoals vermeld in de onderwijsovereenkomst dan wel de examenovereenkomst.

Datum

8

Werkelijke datum uitschrijving

De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was.

Datum

8

Hoogste vooropleiding

De aanduiding van de hoogst genoten opleiding door de deelnemer bij aanvang van de opleiding in relatie tot de te volgen opleiding.

Alfanumeriek,

Referentietabel

2

Examen

De aanduiding van het VAVO-examen dat de deelnemer beoogt af te leggen of afgelegd heeft.

Alfanumeriek,

Referentietabel

4

Examenjaar

Het kalenderjaar waarin werd of wordt beoogd de uitslag van het examen vast te stellen.

Numeriek

4

Datum uitslag examen

De datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld dan wel is geconstateerd dat een uitslag niet is vast te stellen.

Datum

8

Uitslag examen

De aanduiding waarmee wordt aangegeven met welk gevolg het examen is afgerond dan wel om welke reden geen uitslag is vast te stellen.

Alfanumeriek,

Waardelijst

1

Titel/thema werkstuk

De titel van het profielwerkstuk of het thema van het sectorwerkstuk.

Alfanumeriek

150

Beoordeling werkstuk

De aanduiding van de beoordeling die de deelnemer voor het werkstuk heeft gekregen.

Alfanumeriek

1

Toepassing beoordeling werkstuk

De aanduiding die aangeeft of de beoordeling van het werkstuk heeft plaatsgevonden in het examenjaar dan wel de reden waarom dit niet het geval is.

Alfanumeriek

1

Examenvak

De aanduiding van het vak waarin examen is of zal worden afgelegd.

Alfanumeriek

3

Indicatie diplomavak

De indicatie die aangeeft of het cijfer op de cijferlijst of de beoordeling voor het schoolexamen voor het betreffende vak is meegenomen bij de vaststelling van de uitslag van het examen.

Alfanumeriek

1

Toepassing resultaat examenvak

De aanduiding die aangeeft of het resultaat voor het betreffende vak is behaald in het examenjaar dan wel de reden waarom dit niet het geval is.

Alfanumeriek

1

Indicatie werkstuk

De indicatie die aangeeft of het bij het betreffende examen behorende werkstuk betrekking heeft op het betreffende examenvak.

Alfanumeriek

1

Programma

De aanduiding van het niveau waarop voor het betreffende vak examen is of zal worden gedaan.

Alfanumeriek

3

Beoordeling schoolexamen

De aanduiding van de beoordeling die de deelnemer heeft gekregen voor het schoolexamen voor het betreffende examenvak.

Alfanumeriek

1

Cijfer schoolexamen

Het cijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van de resulaten voor het vak tijdens het schoolexamen.

Numeriek

3

Cijfer CE-1

Het cijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van de resultaten voor het vak tijdens het eerste tijdvak van het Centraal Examen.

Numeriek

3

Cijfer CE-2

Het cijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van de resultaten voor het vak tijdens het tweede tijdvak van het Centraal Examen.

Numeriek

3

Cijfer CE-3

Het cijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van de resultaten voor het vak tijdens het derde tijdvak van het Centraal Examen.

Numeriek

3

1e eindcijfer

Het eindcijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen tijdens het eerste tijdvak.

Numeriek

2

2e eindcijfer

Het eindcijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen tijdens het tweede tijdvak.

Numeriek

2

3e eindcijfer

Het eindcijfer zoals vastgesteld voor het examenvak op basis van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen tijdens het derde tijdvak.

Numeriek

2

Cijfer cijferlijst

Het cijfer voor het examenvak zoals vermeld op de cijferlijst.

Numeriek

2

Indicatie verwezen naar volgend tijdvak

De indicatie die aangeeft of de deelnemer voor het betreffende examenvak nogmaals een examen gaat afleggen tijdens het volgende tijdvak.

Alfanumeriek

1

Indicatie certificaat behaald

De indicatie die aangeeft of de deelnemer voor het betreffende examenvak een certificaat heeft behaald tijdens het betreffende examenjaar van het betreffende examen.

Alfanumeriek

1

Contacturen per week

Het gemiddelde aantal klokuren onderwijs per week waaruit het onderwijsprogramma bestaat dat het bevoegd gezag voor de deelnemer in instellingstijd heeft ingericht, artikel 2.3.6a.

Numeriek

2

Toelichting bij gegevens

Gevolgde opleiding:

De code die de opleiding aangeeft volgens de opleidingentabel Educatie, welke beschikbaar zal worden gesteld door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite. Hij is gepubliceerd in het Gele Katern (Regeling codes).

Hoogste vooropleiding:

Als referentietabel dient de departementale vooropleidingentabel te worden gehanteerd. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite.

Indicatie nieuwkomer:

De gemeente heeft deze personen aangemeld in het kader van een inburgeringsprogramma.

Examen:

Als referentietabel dient een tabel zoals verstrekt door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite. Hij is gepubliceerd in het Gele Katern van 10 september 2004.

Uitslag examen:

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

G: Geslaagd

A: Afgewezen

T: Kandidaat heeft zich teruggetrokken

D: Kandidaat doet geen geheel examen, maar heeft certificaten behaald

Examenvak:

Als referentietabel dient een tabel zoals verstrekt door de IB-Groep. Deze tabel staat in het Programma van Eisen op voornoemde Internetsite. De tabel is gepubliceerd in het Gele Katern van 10 september 2004.

Indicatie diplomavak

Mogelijke waarden:

J

Ja

 

N

Nee

Beoordeling schoolexamen:

Mogelijke waarden en de bijbehorende betekenis zijn:

G: Goed

V: Voldoende

O: Onvoldoende

Toepassing resultaat examenvak

Mogelijke waarden:

D

Dispensatie

 

V

Vrijstelling

 

G

Geëxamineerd in jaar melding

 

I

Inruil certificaat voor diploma

Indicatie werkstuk

Mogelijke waarden:

J

Ja

 

N

Nee

Programma

Mogelijke waarden:

C

C-niveau

 

D

D-niveau

Het VO kent een waarde voor Programma die uit drie posities bestaat.

Beoordeling schoolexamen

Mogelijke waarden:

G

Goed

 

V

Voldoende

 

O

Onvoldoende

Indicatie verwezen naar volgend tijdvak

Mogelijke waarden:

J

Ja

 

N

Nee

Indicatie certificaat behaald

Mogelijke waarden:

J

Ja

 

N

Nee

Terug naar begin van de pagina