Regeling administratie biobrandstoffen wegverkeer

[Regeling vervallen per 04-05-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 09-02-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 december 2006, nr. DGM/SB2006335282, houdende regels ten aanzien van de administratie van biobrandstoffen (Regeling administratie biobrandstoffen wegverkeer)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4, derde lid, van het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 04-05-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 04-05-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratie biobrandstoffen wegverkeer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I. , behorende bij artikel 2, eerste lid

[Vervallen per 04-05-2011]

Administratieve vereisten biobrandstoffenbalans

[Vervallen per 04-05-2011]

De vergunninghouder stelt jaarlijks voor zijn accijnsgoederenplaats of accijnsgoederenplaatsen één biobrandstoffenbalans op. In de biobrandstoffenbalans worden de biobrandstoffen die worden geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid ongelode lichte olie, de biobrandstoffen die worden geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid gasolie en de overige geleverde biobrandstoffen, apart geregistreerd.

De biobrandstoffenbalans bestaat uit de volgende overzichten van biobrandstoffen die al dan niet zijn toegevoegd aan ongelode lichte olie of gasolie:

 • 1. Overzicht van biobrandstoffen die op 1 januari aanwezig zijn in de accijnsgoederenplaats(en);

 • 2. Overzicht van biobrandstoffen, die zijn geproduceerd in de accijnsgoederenplaats(en)1;

 • 3. Overzicht van biobrandstoffen die zijn ingeslagen in de accijnsgoederenplaats(en);

 • 4. Overzicht van biobrandstoffen die zijn uitgeslagen uit de accijnsgoederenplaats(en) en die als brandstof voor het wegverkeer zijn geleverd;

 • 5. Overzicht van biobrandstoffen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns, zijn overgebracht naar een accijnsgoederenplaats van een andere vergunninghouder;

 • 6. Overzicht van biobrandstoffen die buiten Nederland zijn gebracht;

 • 7. Overzicht van biobrandstoffen die op 31 december aanwezig waren in de accijnsgoederenplaats(en);

 • 8. Overzicht van biobrandstoffen die de vergunninghouder administratief heeft ingekocht van andere vergunninghouders of een persoon die biobrandstoffen niet door middel van een accijnsgoederenplaats op de markt brengt;

 • 9. Overzicht van biobrandstoffen die de vergunninghouder administratief heeft verkocht aan andere vergunninghouders;

 • 10. Overzicht van biobrandstoffen die, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit, als brandstof voor het wegverkeer zijn geleverd, met inbegrip van de biobrandstoffen die administratief zijn verhandeld als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het besluit.

Het format voor de overzichten van de biobrandstoffenbalans wordt hieronder gegeven. Een vergelijkbaar format dat alle te vermelden onderdelen van onderstaand format bevat is eveneens toegestaan.

Format voor de overzichten van de biobrandstoffenbalans.

[Vervallen per 04-05-2011]

Soort of (bij toepassing wegingsfactor) type biobrandstof1:

Hoeveelheid biobrandstof: [liter of m3 bij 15°C]

Vergunninghouder of partij die de biobrandstoffen heeft geleverd of aan wie de biobrandstoffen zijn geleverd2:

Onderste verbrandingswaarde biobrandstof: [MJ/liter]

Percentage dat als biobrandstof wordt gerekend: [vol. %]

Energie-inhoud biobrandstof: [TJ]

Geverifieerd voor dubbeltelling: [Ja/Nee]

Energie-inhoud meetellend in de verplichting [TJ]

Biobrandstoffen die zijn geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid ongelode lichte olie:

               
               
               
               
               
               

Totaal:

 

Biobrandstoffen die zijn geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid gasolie:

               
               
               
               
               
               

Totaal

 

Overige geleverde biobrandstoffen3

               
               
               
               
               
               

Totaal:

 

1 De soort biobrandstof wordt aangeduid overeenkomstig artikel 2, derde en vierde lid, van het besluit. Type brandstof: soort biobrandstof die is geproduceerd uit een bepaalde soort biomassa.

2 Vermelding van de vergunninghouder (incl. vergunningnummer) of partij die de biobrandstoffen heeft geleverd of aan wie de biobrandstoffen zijn geleverd is alleen vereist in de overzichten van biobrandstoffen die, zoals hierboven aangegeven:

 • a. in de accijnsgoederenplaats(en) zijn ingeslagen (overzicht 3),

 • b. overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de Wet op de accijns, zijn overgebracht naar een accijnsgoederenplaats van een andere vergunninghouder (overzicht 5),

 • c. buiten Nederland zijn gebracht (overzicht 6),

 • d. administratief zijn ingekocht (overzicht 8),

 • e. administratief zijn verkocht (overzicht 9).

3 Biobrandstoffen als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van het besluit.

Bijlage II. , behorende bij artikel 2, tweede lid

[Vervallen per 04-05-2011]

Administratieve vereisten leveranciersverklaring

[Vervallen per 04-05-2011]

Op de leveranciersverklaring, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het besluit, wordt de soort en de hoeveelheid biobrandstof aangegeven die is toegevoegd aan ongelode lichte olie of gasolie. De leveranciersverklaring is gedateerd en wordt ondertekend.

Het format voor de leveranciersverklaring wordt hieronder weergegeven. Een vergelijkbaar format met ten minste dezelfde informatie is eveneens toegestaan.

Leveranciersverklaring

[Vervallen per 04-05-2011]

Ondergetekende verklaart de hieronder aangegeven soort en hoeveelheid biobrandstoffen te hebben geleverd.

Soort1 of type2 biobrandstof:

 

Hoeveelheid biobrandstof:

[liter of m3 bij 15°C]

 

Energie-inhoud biobrandstof [TJ]

 

Geverifieerde wegingsfactor:3

 

Energie-inhoud meetellend in de verplichting [TJ]

 

1 De soort biobrandstof wordt aangeduid overeenkomstig artikel 2, derde en vierde lid, van het besluit.

2 Het type biobrandstof (de soort biobrandstof die is geproduceerd uit een bepaalde soort biomassa) moet worden vermeld indien een wegingsfactor wordt toegepast.

3 Zie artikel 3 van de Regeling dubbeltelling betere biobrandstoffen.

Gegevens ondergetekende:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Datum:

Plaats:

Ondertekening:

Bijlage III. , behorende bij artikel 2, derde lid

[Vervallen per 04-05-2011]

Administratieve vereisten aan het leveren van biobrandstoffen buiten een accijnsgoederenplaats aan het wegverkeer

[Vervallen per 04-05-2011]

In de administratie, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van het besluit, worden de soort en de hoeveelheid biobrandstof aangegeven, die buiten een accijnsgoederenplaats voor het wegverkeer zijn geleverd.

Met onderstaande verklaringen kan worden aangetoond dat buiten een accijnsgoederenplaats op de markt gebrachte biobrandstoffen als brandstof voor het wegverkeer zijn gebruikt. Het opnemen van vergelijkbare informatie in de administratie met ten minste dezelfde informatie is eveneens toegestaan.

Verklaring voor directe levering, buiten een accijnsgoederenplaats van biobrandstoffen aan het wegverkeer:

[Vervallen per 04-05-2011]

Ondergetekende verklaart de hieronder aangegeven soort en hoeveelheid biobrandstoffen buiten een accijnsgoederenplaats aan het wegverkeer te hebben geleverd.

Soort1 of type2 biobrandstof:

 

Hoeveelheid biobrandstof:

[liter of m3 bij 15°C]

 

Energie-inhoud biobrandstof [TJ]

 

Geverifieerde wegingsfactor:3

 

Energie-inhoud meetellend in de verplichting [TJ]

 

1 De soort biobrandstof wordt aangeduid overeenkomstig artikel 2, derde en vierde lid, van het besluit.

2 Het type biobrandstof (de soort biobrandstof die is geproduceerd uit een bepaalde soort biomassa) moet worden vermeld indien een wegingsfactor wordt toegepast.

3 Zie artikel 3 van de Regeling dubbeltelling betere biobrandstoffen.

Gegevens ondergetekende:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Datum:

Plaats:

Ondertekening.

Verklaring voor indirecte levering, buiten een accijnsgoederenplaats van biobrandstoffen aan het wegverkeer:

[Vervallen per 04-05-2011]

Ondergetekenden, partij 1 en partij 2, verklaren de hieronder aangegeven soort en hoeveelheid biobrandstoffen buiten een accijnsgoederenplaats op een indirecte wijze aan het wegverkeer te hebben geleverd.

Partij 1 heeft bij deze indirecte levering de betreffende hoeveelheid biobrandstoffen aan het netwerk geleverd en partij 2 heeft een gelijke hoeveelheid brandstof uit dit netwerk afgenomen en aan het wegverkeer geleverd.

Partij 1 [of 2] heeft het recht om de betreffende hoeveelheid biobrandstoffen in te zetten voor de verplichte aanlevering van biobrandstoffen of om de betreffende hoeveelheid biobrandstoffen administratief te verhandelen, als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007.

Soort1 of type2 biobrandstof:

 

Hoeveelheid biobrandstof:

[liter of m3 bij 15°C]

 

Energie-inhoud biobrandstof [TJ]

 

Geverifieerde wegingsfactor:3

 

Energie-inhoud meetellend in de verplichting [TJ]

 

1 De soort biobrandstof wordt aangeduid overeenkomstig artikel 2, derde en vierde lid, van het besluit.

2 Het type biobrandstof (de soort biobrandstof die is geproduceerd uit een bepaalde soort biomassa) moet worden vermeld indien een wegingsfactor wordt toegepast.

3 Zie artikel 3 van de Regeling dubbeltelling betere biobrandstoffen.

Gegevens partij 1:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Gegevens partij 2:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Ondertekening door partij 1:

Datum:

Plaats:

Ondertekening.

Ondertekening door partij 2:

Datum:

Plaats:

Ondertekening.

Bijlage IV. , behorende bij artikel 2, vierde lid

[Vervallen per 04-05-2011]

Administratieve vereisten bewijsmiddel voor het administratief verhandelen van biobrandstoffen

[Vervallen per 04-05-2011]

Op het bewijsmiddel voor het administratief verhandelen van biobrandstoffen, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het besluit, wordt de soort en de hoeveelheid biobrandstof aangegeven, die administratief is verhandeld. Het bewijsmiddel voor het leveren van biobrandstoffen buiten een accijnsgoederenplaats is gedateerd en wordt ondertekend.

Het format voor het bewijsmiddel voor het administratief verhandelen van biobrandstoffen is hieronder weergegeven. Een vergelijkbaar format met ten minste dezelfde informatie is eveneens toegestaan.

Verklaring voor het administratief verhandelen van biobrandstoffen:

[Vervallen per 04-05-2011]

Ondergetekenden, partij 1 en partij 2, verklaren de hieronder aangegeven hoeveelheid biobrandstoffen administratief te hebben verhandeld, als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007.

Partij 1 heeft de betreffende hoeveelheid biobrandstoffen administratief ingekocht van partij 2 en heeft het recht om de betreffende hoeveelheid biobrandstoffen in te zetten voor de verplichte aanlevering van biobrandstoffen, bedoeld in het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007.

Partij 2 heeft de betreffende hoeveelheid biobrandstoffen administratief verkocht aan partij 1 en heeft niet meer het recht om de betreffende hoeveelheid biobrandstoffen in te zetten voor de verplichte aanlevering van biobrandstoffen zoals bedoeld in het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007.

Soort1 of type2 biobrandstof:

 

Hoeveelheid biobrandstof:

[liter of m3 bij 15°C]

 

Energie-inhoud biobrandstof [TJ]

 

Geverifieerde wegingsfactor:3

 

Energie-inhoud meetellend in de verplichting [TJ]

 

1 De soort biobrandstof wordt aangeduid overeenkomstig artikel 2, derde en vierde lid, van het besluit.

2 Het type biobrandstof (de soort biobrandstof die is geproduceerd uit een bepaalde soort biomassa) moet worden vermeld indien een wegingsfactor wordt toegepast.

3 Zie artikel 3 van de Regeling dubbeltelling betere biobrandstoffen.

Gegevens partij 1:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Gegevens partij 2:

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Ondertekening door partij 1:

Datum:

Plaats:

Ondertekening.

Ondertekening door partij 2:

Datum:

Plaats:

Ondertekening.

Bijlage V. , behorende bij artikel 2, vijfde lid

[Vervallen per 04-05-2011]

Administratieve vereisten jaarlijks toe te zenden overzicht biobrandstoffen

[Vervallen per 04-05-2011]

Het format voor het jaarlijks toe te zenden overzicht met betrekking tot de geleverde hoeveelheden en soorten biobrandstoffen en de geleverde hoeveelheden ongelode lichte olie en gasolie, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van het besluit, is hieronder weergegeven:

Jaarlijks overzicht in kader van verplichte levering van biobrandstoffen

[Vervallen per 04-05-2011]

Dit overzicht betreft het overeenkomstig artikel 3, zesde lid, van het Besluit biobrandstoffen wegverkeer 2007, jaarlijks aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer toe te zenden overzicht met betrekking tot de geleverde hoeveelheden en soorten biobrandstoffen en de geleverde hoeveelheden ongelode lichte olie en gasolie.

Kalenderjaar:

Vergunninghouder:

Tabel 1. Overzicht van biobrandstoffen die als brandstof voor het wegverkeer zijn geleverd met inbegrip van administratief verhandelen.

[Vervallen per 04-05-2011]

Soort of (bij toepassing wegingsfactor) type biobrandstof1:

Hoeveelheid biobrandstof: [liter of m3 bij 15°C]

Onderste verbrandingswaarde biobrandstof:

[MJ/liter]

Percentage dat als biobrandstof wordt gerekend: [vol. %]

Energie-inhoud biobrandstof:

[TJ]

Toegepaste

wegingsfactor:

Energie-inhoud meetellend in de verplichting [TJ]2

Biobrandstoffen die zijn geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid ongelode lichte olie:

             
             
             
             
             
             

Totaal:

(1)

Biobrandstoffen die zijn geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid gasolie:

             
             
             
             
             
             

Totaal

(2)

Overige geleverde biobrandstoffen3

             
             
             
             
             
             

Totaal:

(5)

1 In bovenstaande overzichten wordt de soort biobrandstof aangeduid overeenkomstig artikel 2, derde en vierde lid, van het besluit. Indien een wegingsfactor wordt toepast wordt het type biobrandstof (de soort biobrandstof die is geproduceerd uit een bepaalde soort biomassa) vermeld.

2 In geval van dubbeltelling in deze kolom het dubbele van de in de vijfde kolom aangegeven energie-inhoud van de biobrandstoffen invullen.

3 Biobrandstoffen als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van het besluit.

Tabel 2. Overzicht van uitgeslagen hoeveelheden ongelode lichte olie.

[Vervallen per 04-05-2011]

Bijlage 241858.png

Tabel 3. Overzicht van uitgeslagen hoeveelheden gasolie.

[Vervallen per 04-05-2011]

Bijlage 241859.png

Tabel 4. Energiepercentages biobrandstoffen

[Vervallen per 04-05-2011]

 

Totale energie-inhoud van biobrandstoffen: [TJ]

Totale energie-inhoud van uitgeslagen hoeveelheid lichte olie en/of gasolie [TJ]

Energiepercentage: [%]

Biobrandstoffen die zijn geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid ongelode lichte olie:

(1):

(3):

(1) / (3) x 100%:

Biobrandstoffen die zijn geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid gasolie:

(2):

(4):

(2) / (4) x 100%:

Biobrandstoffen die zijn geleverd in verband met de uitgeslagen hoeveelheid ongelode lichte olie en gasolie:

(1) + (2) + (5):

(3) + (4):

((1) + (2) + (5)) /

((3) + (4)) x 100%:

Ondergetekende verklaart de hierboven aangegeven soorten en hoeveelheden brandstoffen, met inbegrip van administratief verhandelen, in Nederland als brandstof voor het wegverkeer te hebben geleverd.

Kalenderjaar waarover wordt gerapporteerd:

Gegevens vergunninghouder:

Naam vergunninghouder:

Vergunningnummer:

Adres:

Postcode en plaats:

Postbus:

Postcode en plaats:

Contactpersoon vergunninghouder:

Naam:

Adres:

Postcode woonplaats

Postbus:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Plaats:

Datum:

Ondertekening door vergunninghouder:

 1. In het overzicht van biobrandstoffen die in de accijnsgoederenplaats(en) zijn geproduceerd (overzicht 3) worden biobrandstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de vermelde geproduceerde biobrandstoffen in mindering gebracht.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina