Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Europafonds 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 11-05-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 december 2006, nr. DVL 1544/2006, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Europafonds 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds geldt voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 een subsidieplafond van € 2.500.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Europafonds gelden voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van twee beoordelingsrondes, overeenkomstig de maatstaven die in de beleidsregels zijn neergelegd, met dien verstande dat aanvragen die het beste voldoen aan die maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

Het subsidieplafond voor de eerste beoordelingsronde bedraagt € 1.500.000,–. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 5 februari 2007.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Het subsidieplafond voor de tweede beoordelingsronde bedraagt € 1.133.593. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2007 tot en met 31 augustus 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Binnen twee maanden na sluiting van de indieningstermijn worden de besluiten op aanvraag bekend gemaakt. Indien het aantal ingediende aanvragen daar aanleiding toe geeft kan deze termijn worden verlengd. Aanvragers worden zo spoedig mogelijk na afloop van de indieningstermijn schriftelijk geïnformeerd over het beoogde tijdstip van vaststelling van de besluiten op aanvraag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Europese Samenwerking

,

I.M. de Jong

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2008]

Context

[Vervallen per 01-01-2008]

Het communicatiebeleid van de regering over het integratieproces van de Europese Unie (EU) is gericht op het verschaffen van goede en toegankelijke informatie, openheid over EU-besluitvorming en mogelijkheden tot interactie. Doel van het beleid is het leveren van een bijdrage aan een grotere betrokkenheid van de burger bij het integratieproces van de EU, een hoger kennis- en informatiepeil en een levendig Europadebat. Naast de inzet van eigen middelen, wordt via het Europafonds samenwerking gezocht met intermediaire organisaties (zowel maatschappelijk als privaat) om tal van verschillende doelgroepen op maat te informeren en te betrekken bij de discussie en voorlichting over Europese samenwerking.

Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2008]

Met de verstrekking van subsidies uit het Europafonds beoogt de regering projecten van organisaties te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de voorlichting en meningsvorming over de Europese Unie.

Criteria

[Vervallen per 01-01-2008]

Onverminderd het overigens bij de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalde komen voor subsidies ten laste van het Europafonds uitsluitend projecten in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

 • 1) Het project draagt bij aan de verwezenlijking van bovengenoemde doelstelling;

 • 2) Het project heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande voorlichting en meningsvorming over de EU in Nederland. Deze toegevoegde waarde kan onder meer betrekking hebben op de keuze van de communicatiemiddelen, de beoogde doelgroep en/of de gekozen thematiek;

 • 3) Het project richt zich primair op de Nederlandse bevolking;

 • 4) Het project voorziet in een actieve benadering van de media teneinde de zichtbaarheid van het project voor een breed publiek te garanderen en het bereik te maximaliseren;

 • 5) Prioritaire onderwerpen voor 2007 zullen zijn:

  • de EU in het onderwijs,

  • de viering van 50 jaar Europese samenwerking in 2007,

  • de rol van de EU in de wereld,

  • de rol van de EU t.a.v. veiligheid, klimaatbeleid, energiebeleid of economisch beleid,

  • de uitbreiding van de EU,

  • de (concrete) gevolgen van EU-beleid voor de Nederlandse burger,

  • de toekomst van de EU.

  Voor wat betreft de prioriteit ‘de EU in het onderwijs’ geldt dat projecten gericht op leerlingen in het basisonderwijs dienovereenkomstig voor subsidie in aanmerking komen indien het project betrekking heeft op het algemene thema ‘Europa’.

  Voor wat betreft projecten gericht op de prioriteit ‘de viering van 50 jaar Europese samenwerking’ geldt dat deze projecten in 2007 dienen plaats te vinden.

Bij de beoordeling van subsidieaanvragen wordt mede in aanmerking genomen:

 • 6) De mogelijkheden van de aanvrager om zijn doelstellingen te realiseren zonder subsidie van het Europafonds;

 • 7) De deskundigheid en capaciteit van de uitvoerder(s) van de activiteit; onder meer getuigt de reputatie van de aanvrager en van eventuele samenwerkingspartners van potentiële kwaliteit en professionaliteit;

 • 8) De mate waarin de subsidie in evenredige verhouding staat tot de aard, de omvang en de beoogde resultaten van de activiteiten en tot de omvang van de doelgroep;

 • 9) De mate waarin de activiteiten een meer dan incidentele uitwerking hebben;

 • 10) Het bestaan van draagvlak voor de activiteiten, bijvoorbeeld blijkend uit een bijdrage in de kosten door betrokkenen en/of samenwerking met derde partijen.

Onverminderd bovengenoemde criteria, komen massamedia projecten met voorrang in aanmerking voor subsidie.

Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2008]

De subsidieaanvraag dient met inachtneming van de artikelen 25 t/m 28 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken, te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en de vereiste bescheiden zijn overlegd;

 • De doelstelling en de beoogde (en meetbare) resultaten van het project zijn beschreven;

 • De wijze waarop het project voldoet aan bovengenoemde criteria is beschreven;

 • De concrete werkzaamheden die verricht worden ter realisatie van het project zijn omschreven. Voor de te verrichten werkzaamheden is een planning bijgevoegd;

 • Een gedetailleerde begroting, bestaande uit voorziene uitgaven en financiering, is bijgevoegd. De begroting is opgesteld conform de begrotingseisen.

Financiële kaders

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor de subsidieaanvragen gelden de volgende financiële kaders:

 • Geen subsidie wordt verleend ten behoeve van projecten waarvan de voor subsidie in aanmerking komende kosten minder bedragen dan € 10.000,–. De maximale subsidie per project bedraagt € 500.000,–;

 • De looptijd van een project bedraagt maximaal drie jaar;

 • Geen subsidies worden verleend ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van de aanvrager. Evenmin wordt subsidie verleend ten behoeve van aanvragen die uitsluitend op de overheadkosten van de aanvrager betrekking hebben.

Aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2008]

 • De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat is opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregels.

 • Indien een subsidieaanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager na afloop van de indieningstermijn verzocht binnen een bepaalde termijn de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvrager zijn aanvraag niet of niet volledig aanvult binnen deze termijn, zal de aanvraag buiten behandeling worden gelaten.

Terug naar begin van de pagina