Wijzigingsbesluit Ontslagbesluit (vervallen van de zogenoemde verkorte procedure)

[Regeling vervallen per 01-03-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 28-02-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2006, Directie AV, nr. AV/IR/2006/96505, tot wijziging van het Ontslagbesluit in verband met het vervallen van de zogenoemde verkorte procedure

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-03-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 maart 2007.

  • 2 Een voor 1 januari 2007 ingediend verzoek tot opzegging van de arbeidsverhouding wegens bedrijfseconomische redenen waarbij een verklaring van de werknemer is gevoegd dat hij tegen de voorgenomen opzegging geen bezwaar heeft, wordt op de voet van artikel 2:6 van het Ontslagbesluit, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling, afgehandeld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 december 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina