Besluit melding voorvallen in de burgerluchtvaart

Geldend van 15-10-2008 t/m heden

Besluit van 24 november 2006, houdende regels met betrekking tot het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart (Besluit melding voorvallen in de burgerluchtvaart)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 juni 2006, nr. HDJZ/LUV/2006-800, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2003 inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (PbEU L 167) en artikel 7.1, tweede lid, van de Wet luchtvaart;

De Raad van State gehoord (advies van 22 juni 2006, nr. W09.06.0187/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 november 2006, nr. HDJZ/LUV/2006-1772, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 1 Natuurlijke personen en rechtspersonen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2003 inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart (PbEU L 167) zijn verplicht tot het melden van voorvallen aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

  • 2 Verleners van luchtvaartnavigatiediensten zijn verplicht tot het melden van voorvallen aan Onze Minister van Verkeer en Waterstaat voor zover deze voorvallen betrekking hebben op het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten.

  • 3 Een wijziging van artikel 4, eerste lid, van richtlijn nr. 2003/42/EG, gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 november 2006

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de veertiende december 2006

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina