Tijdelijke regeling overgangsbudget ROC’s in verband met invoering van de Wet inburgering

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 15-12-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 december 2006, nr. BVE/Stelsel/2006/47469, houdende tijdelijke regels voor de verstrekking van een overgangsbudget aan ROC’s in verband met de invoering van de Wet inburgering (Tijdelijke regeling overgangsbudget ROC’s in verband met de invoering van de Wet inburgering)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 In deze regeling wordt onder ‘aanvullende vergoeding’ mede verstaan: projectsubsidie.

Artikel 2. Doelbepaling

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De Minister verstrekt eenmalig aan een instelling die in 2003 educatieve programma’s heeft verzorgd een aanvullende vergoeding ter voorkoming van onevenredig nadeel dat die instelling ondervindt door de overgang van de wettelijke taak van instellingen betreffende het verzorgen van educatieve programma’s op grond van de WIN naar het nieuwe stelsel van inkoop van inburgeringscursussen die gericht zijn op het verwerven van de vaardigheden, bedoeld in artikel 7, van de WI op de private markt.

 • 2 De aanvullende vergoeding wordt zonder voorafgaande aanvraag verstrekt.

 • 3 Voor de toepassing van het eerste lid gelden de regionale opleidingscentra die deel uitmaken van een regionaal opleidingencentrum in samenwerkingsverband, als één regionaal opleidingencentrum.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de verstrekking van aanvullende vergoedingen op grond van deze regeling is een bedrag beschikbaar van € 122.000.000.

Artikel 4. Verdeling beschikbare middelen

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, wordt over de daarvoor in aanmerking komende instellingen verdeeld naar rato van de hoogte van de baten die deze instellingen hebben verworven op grond van overeenkomsten met gemeenten of samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in het kalenderjaar 2003, gericht op het verzorgen van educatieve programma’s, blijkend uit de jaarrekening van de instelling over 2003.

 • 2 De verdeling van het bedrag, bedoeld in artikel 3, wordt vastgesteld op de wijze bedoeld in de bijlage behorende bij deze regeling.

Artikel 5. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-01-2010]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende aanvullende vergoedingen verlaagd tot het bedrag dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal ontvangers van een aanvullende vergoeding en van de hoogte van de verleende aanvullende vergoedingen.

Artikel 6. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 De aanvullende vergoeding wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen vindt niet plaats. De middelen die niet aan het in deze regeling omschreven doel worden besteed, worden toegevoegd aan de rijksbijdrage voor het beroepsonderwijs van de instelling, bedoeld in artikel 2.2.1 van de WEB.

 • 2 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende vergoeding.

Artikel 7. Van toepassing zijnde bepalingen van de WEB

[Vervallen per 01-01-2010]

Een ontvanger van een aanvullende vergoeding neemt in acht hetgeen bij of krachtens de WEB is bepaald ten aanzien van de begroting, verslaglegging en gegevensverzameling, bedoeld in hoofdstuk 2, paragraaf 1, titel 5, van de WEB.

Artikel 8. Betaling

[Vervallen per 01-01-2010]

Berekend over alle ontvangers van een aanvullende vergoeding worden in de hierna genoemde jaren de volgende bedragen uitbetaald:

 • a. in 2006 € 62.000.000;

 • b. in 2007 € 40.000.000; en

 • c. in 2008 € 20.000.000.

Artikel 9. Marktconforme tarieven

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor het verzorgen van inburgeringcursussen gericht op het verwerven van vaardigheden, bedoeld in artikel 7, van de WI brengt de instelling marktconforme tarieven in rekening.

Artikel 10. Bestuursrechtelijke afdoening na vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor zover er vanaf de vervaldatum van deze regeling ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig deze regeling plaats.

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling overgangsbudget ROC’s in verband met invoering van de Wet inburgering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B.J. Bruins

Bijlage behorende bij artikel 4, tweede lid

[Vervallen per 01-01-2010]

Instelling

Verworven baten o.g.v.overeenkomst inburgering (WIN) 2003

percentage

Aandeel in budget 2006

Aandeel in budget 2007

Aandeel in budget 2008

Albeda college (00GT)

7.931.947

6,7%

4.160.497

2.684.192

1.342.096

Landstede (01AA)

1.218.885

1,0%

639.335

412.474

206.237

ROC Rivor (04CY)

841.025

0,7%

441.138

284.605

142.303

ROC ASA (04EM)

0

0,0%

0

0

0

ROC Kop van Noord-Holland (04EU)

1.007.074

0,9%

528.235

340.796

170.398

Koning Willem I College (04FO)

1.604.541

1,4%

841.620

542.981

271.490

ROC Westerschelde (15EL)

365.061

0,3%

191.483

123.538

61.769

ROC Friese poort (08PG)

336.000

0,3%

176.240

113.703

56.852

Da Vinci College (20MQ)

3.271.253

2,8%

1.715.851

1.107.001

553.500

Graafschap College (24ZZ)

808.556

0,7%

424.107

273.617

136.809

Rijn IJssel (25LF)

2.591.928

2,2%

1.359.529

877.115

438.558

Friesland College (25LG)

2.833.405

2,4%

1.486.189

958.832

479.416

ROC Ter AA (25LJ)

1.129.136

1,0%

592.259

382.103

191.051

ID College (25LN)

2.549.628

2,2%

1.337.341

862.801

431.400

Zadkine (25LP)

7.526.133

6,4%

3.947.638

2.546.863

1.273.432

ROC Flevoland (25LR)

3.010.169

2,5%

1.578.906

1.018.649

509.325

Gilde opleidingen (25LT)

2.935.894

2,5%

1.539.947

993.514

496.757

Alfa-college (25LU)

469.220

0,4%

246.117

158.785

79.393

De Leijgraaf (voorheen Brabantgroep ) (28DE)

1.303.153

1,1%

683.535

440.990

220.495

Noorderpoortcollege (25LW)

2.244.721

1,9%

1.177.410

759.619

379.810

ROC Midden-Brabant (25LZ)

2.212.124

1,9%

1.160.312

748.589

374.294

ROC Leiden (25MA)

1.830.527

1,5%

960.155

619.455

309.728

ROC Eindhoven (25MB)

4.679.159

4,0%

2.454.332

1.583.440

791.720

Deltion College (25PJ)

1.147.949

1,0%

602.127

388.469

194.234

Leeuwenborgh Opleidingen (25PL)

1.989.151

1,7%

1.043.358

673.134

336.567

ROC A12 (25PM)

1.314.755

1,1%

689.621

444.917

222.458

ROC Nijmegen (25PN)

1.999.000

1,7%

1.048.524

676.467

338.233

Horizon College (25PT)

2.244.803

1,9%

1.177.453

759.647

379.824

Arcus College (25PU)

1.543.642

1,3%

809.677

522.373

261.186

ROC Zeeland (25PV)

1.383.807

1,2%

725.840

468.284

234.142

Drenthe College (25PW)

2.108.568

1,8%

1.105.995

713.545

356.772

Nova College (25PX)

2.977.639

2,5%

1.561.843

1.007.641

503.820

ROC van Amsterdam (25PZ)

13.514.000

11,4%

7.088.418

4.573.173

2.286.587

Zaanstreek Waterland (25RA)

2.484.224

2,1%

1.303.035

840.668

420.334

ROC Aventus (27DV)

2.596.444

2,2%

1.361.897

878.643

439.322

De Mondriaan onderwijsgroep (27GZ)

11.793.766

10,0%

6.186.114

3.991.041

1.995.521

ROC Midden Nederland (25LH)

10.763.000

9,1%

5.645.453

3.642.227

1.821.114

ROC van Twente (27YU)

3.996.911

3,4%

2.096.476

1.352.565

676.283

ROC West-Brabant (gefuseerd met Baroniecollege) (25LX)

3.645.194

3,1%

1.911.922

1.233.543

616.772

           
     

62.000.000

40.000.000

20.000.000

Terug naar begin van de pagina