Regeling vaststelling percentages verdeelsleutel rijksbijdrage educatie

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 december 2006, nr. BVE/Stelsel/2006/43280, houdende de vaststelling van de percentages van de verdeelsleutel rijksbijdrage educatie (Regeling vaststelling percentages verdeelsleutel rijksbijdrage educatie)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3.2.3 van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder besluit verstaan: Uitvoeringsbesluit WEB.

Artikel 2. Vaststelling percentages verdeelsleutel educatie

[Vervallen per 01-01-2009]

Het percentage voor de maatstaf, bedoeld in:

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling percentages verdeelsleutel rijksbijdrage educatie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina