Tijdelijke regeling bijzondere positie ROC Flevoland

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 15-12-2006 t/m 31-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 december 2006, nr. BVE/Stelsel/2006/47342, houdende regels voor het verstrekken van een subsidie aan het ROC Flevoland (Tijdelijke regeling bijzondere positie ROC Flevoland)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2012]

Het doel van deze regeling is het verlenen van aanspraak op een subsidie aan het ROC Flevoland als compensatie voor de nadelige financiële positie waarin ROC Flevoland verkeert ten opzichte van andere instellingen door de wijze waarop de bekostigingssystematiek voor het beroepsonderwijs, zoals neergelegd in het Uitvoeringsbesluit WEB als gevolg van de in artikel 3 genoemde bijzondere omstandigheden uitwerkt voor dat ROC.

Artikel 3. Bijzondere omstandigheden

[Vervallen per 01-01-2012]

De bijzondere omstandigheden op grond waarvan de subsidie aan het ROC Flevoland wordt verleend, zijn:

 • a. het feit dat de bevolkingsgroei in de provincie Flevoland bovengemiddeld afwijkt ten opzichte van andere provincies,

 • b. de bijzondere geografische positie van de provincie Flevoland en de gevolgen die dit voor het ROC Flevoland heeft voor wat betreft instroom van deelnemers, en

 • c. de nadelige financiële positie is niet te wijten aan eigen beleid van ROC Flevoland.

Artikel 4. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De subsidie wordt voor maximaal 5 kalenderjaren verleend, met ingang van het studiejaar 2006–2007.

 • 2 De hoogte van de subsidie bedraagt voor het studiejaar 2006–2007 € 1,5 miljoen, voor de studiejaren 2007–2008, 2008–2009 en 2009–2010 ten hoogste € 3,5 miljoen per studiejaar en voor het studiejaar 2010–2011 ten hoogste € 2,0 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een prognose van het aantal deelnemers van 5905 in het studiejaar 2006–2007, 6366 in het studiejaar 2007–2008, 7001 in het studiejaar 2008–2009, 7527 in het studiejaar 2009–2010 en 8053 in het studiejaar 2010–2011.

 • 3 De subsidie wordt, met uitzondering van het studiejaar 2006–2007, jaarlijks in één termijn betaald in de maand februari. Voor het studiejaar 2006–2007 wordt de subsidie betaald in de maand december 2006.

Artikel 5. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-01-2012]

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, van de Algemene wet bestuursrecht, dat de begrotingswetgever voldoende gelden ter beschikking stelt.

Artikel 6. Onderzoek

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 ROC Flevoland werkt mee aan een jaarlijks door de Minister in te stellen onderzoek naar een vergelijking van het in dat jaar daadwerkelijk ingeschreven aantal nieuwe deelnemers ten opzichte van de prognose van de deelnemersaantallen voor dat jaar, mede in relatie tot de bijzondere omstandigheden, bedoeld in artikel 3.

 • 2 Indien uit het onderzoek, bedoeld in het vorige lid, blijkt dat één of meer van de bijzondere omstandigheden, bedoeld in artikel 3, zich niet langer voordoen, dan wel indien de prognose van het aantal deelnemers waarop de subsidie is gebaseerd, meer dan 10% hoger is dan het daadwerkelijk inschreven aantal deelnemers, kan de Minister de hoogte van de subsidiebedragen, bedoeld in artikel 4, verlagen, dan wel een verleende subsidie terugvorderen.

Artikel 7. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Middelen die in enig jaar niet worden besteed, worden teruggevorderd.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

Artikel 8. Evaluatie

[Vervallen per 01-01-2012]

ROC Flevoland werkt mee aan een evaluatie in het schooljaar 2008–2009 van de financiële positie van de instelling, mede in relatie tot de subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2006.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling bijzondere positie ROC Flevoland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B.J. Bruins

Terug naar begin van de pagina