Besluit inwerkingtreding artikel 14a Bekostigingsbesluit W.V.O. voor scholengemeenschap mavo-aoc

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 13-12-2006 t/m 31-07-2008

Besluit van 27 september 2006, houdende inwerkingtreding van artikel 14a van het Bekostigingsbesluit W.V.O. voor een scholengemeenschap mavo-aoc

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 september 2006, nr TRCJZ/2006/2862;

Gelet op artikel 15c van het Bekostigingsbesluit W.V.O.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Te rekenen vanaf 1 oktober 2006 geldt voor het bevoegd gezag van een scholengemeenschap waarin tot één instelling zijn verenigd een agrarisch opleidingscentrum en een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, met betrekking tot de school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs artikel 14a in plaats van artikel 15b van het Bekostigingsbesluit W.V.O.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Dit koninklijk besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 september 2006

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de twaalfde december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina