Besluit aanwijzing onderwerpen ex artt. 6 en 7, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van 1 december 2006, nr. 3024496, tot de aanwijzing van onderwerpen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, 2e lid, onder e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie;

Gelet op artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, 2e lid, onder e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Als onderwerpen op het terrein waarvan onderzoek wordt verricht als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, 2e lid, onder e, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 worden in het belang van de nationale veiligheid aangewezen:

  • a. Ontwikkelingen op het gebied van internationaal terrorisme;

  • b. Ontwikkelingen in landen die relevant zijn in het kader van de proliferatie van massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen;

  • c. Politieke, etnische of religieuze spanningen of geschillen in specifieke landen of regio’s, ongeacht of zij binnen of tussen landen optreden, die kunnen leiden tot een bedreiging voor de internationale stabiliteit of de internationale rechtsorde;

  • d. Ontwikkelingen die de Nederlandse en Europese energievoorzieningszekerheid in gevaar kunnen brengen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina