Wet inburgering

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWib
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0020611
RechtsgebiedMigratierecht | Vreemdelingenrecht
OverheidsthemaImmigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Besluit inburgering
 4. Besluit modern migratiebeleid
 5. Regeling inburgering
 6. Reparatiebesluit BZK 2011
 7. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 8. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
 9. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (wijzigingen inburgeringsplicht en verdeelsleutel participatiebudget)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 2. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.6
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 3. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 4. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 5. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
  Artikelen: 1, 9
 6. Besluit inburgering
  Artikelen: 1.1, 6.2
 7. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Artikel: 1
 8. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  Artikel: 2
 9. Besluit register onderwijsdeelnemers
  Artikelen: 39, 49
  Bijlage: bij de artikelen 23 tot en met 39 van het Besluit register onderwijsdeelnemers
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 11. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 12. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 13. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 14. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 15. Participatiewet
  Artikelen: 64, 67
 16. Regeling inburgering
  Bijlagen: 4, 5
 17. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 18. Regeling naturalisatietoets Nederland
  Artikel: 6
 19. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 20. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
  Artikel: 9a
 21. Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Bijlage: B
 23. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XIVa
 24. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XVI
 25. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XIVa
 26. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XIIb
 27. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 7.1e, 7.1f
 28. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 8.2a
 29. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 30. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 31. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 32. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 33. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 34. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 48
 35. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 54
 36. Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel: V
 37. Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (invoering van een kwalificatieplicht)
 38. Wijzigingswet Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen)
 39. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (toevoegen onderdeel participatieverklaring aan inburgeringsexamen en wettelijke vastlegging maatschappelijke begeleiding)
  Artikel: I
 40. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel: X
 41. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: VI
 42. Wijzigingswet Wet op het onderwijstoezicht, enz. (instelling diplomaregister)
  Artikel: IV
 43. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XV
Terug naar begin van de pagina