Interim-besluit Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 21-12-2009

Besluit van 23 november 2006, nr. 06.004246, houdende de tijdelijke instelling van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (Interim-besluit Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 november 2006, nr. HDJZ/WAT/2006-1719, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 5, eerste lid, en artikel 11, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2009]

Er is een Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving, hierna genoemd: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2009]

De Commissie heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over de inhoud en structuur van de wetgeving op het gebied van de waterstaatszorg.

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2009]

 • 1 De Commissie bestaat uit zeven leden, onder wie de voorzitter.

 • 2 Tot leden van de Commissie worden benoemd:

  • a. de heer prof. mr. A. van Hall; voorzitter;

  • b. de heer mr. dr. J.T. van den Berg;

  • c. mevrouw prof. dr. E. Hey;

  • d. mevrouw mr. dr. H.F.M.W. van Rijswick;

  • e. de heer prof. mr. P.J.J. van Buuren;

  • f. de heer prof. dr. P.P.J. Driessen en

  • g. de heer prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels.

Artikel 4

[Vervallen per 22-12-2009]

In geval van opheffing van de Commissie worden de archiefbescheiden van de Commissie overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie.

Artikel 5

[Vervallen per 22-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007 en vervalt na vier jaar of zoveel eerder als de Waterwet in werking zal treden.

Artikel 6

[Vervallen per 22-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als Interim-besluit Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2006

Beatrix

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Terug naar begin van de pagina