Regeling verslaglegging AWBZ

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-04-2014 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2006, nr. Z/M-2730821, houdende nadere regels met betrekking tot de verslaglegging AWBZ

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 36, derde lid, en 37, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het financieel verslag van de zorgverzekeraar bevat een financiële verantwoording over de taken die de zorgverzekeraar heeft in het kader van de uitvoering van de wet, volgens een door de zorgautoriteit aangegeven model.

 • 2 De zorgverzekeraar neemt in zijn financieel verslag op:

  • a. een balans, voorzien van een toelichting;

  • b. een exploitatierekening waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de als zorgverzekeraar uitgevoerde taken en de als verbindingskantoor uitgevoerde taken, voorzien van een toelichting;

  • c. een bestuurlijke verantwoording ten aanzien het financieel beheer en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen lasten en baten.

 • 3 De exploitatierekening, genoemd in het tweede lid, onderdeel b, onderscheidt:

  • a. de lasten en baten van het beheer;

  • b. de lasten en baten van de zorgverlening en inning van eigen bijdragen als bedoeld in artikel 6, vierde lid van de wet, met inbegrip van de eigen bijdragen die door het Zorginstituut worden verrekend;

  • c. de lasten en baten van zorgverlening en inning van eigen bijdragen als bedoeld in artikel 6, vierde lid van de wet, met inbegrip van de eigen bijdragen die door het CAK worden verrekend;

  • d. de lasten en baten van de uitvoering van subsidieregelingen;

  • e. overige lasten en baten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het financieel verslag van het CAK bevat een financiële verantwoording over de uitvoering van de wet, volgens een door de zorgautoriteit aangegeven model.

 • 2 Het CAK neemt in het financieel verslag op:

  • a. een balans, voorzien van een toelichting;

  • b. een exploitatierekening, voorzien van een toelichting;

  • c. een bestuurlijke verantwoording ten aanzien het financieel beheer en de rechtmatigheid van de in het financieel verslag opgenomen lasten en baten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het uitvoeringsverslag van de zorgverzekeraar bevat een verantwoording over de uitvoering van de wet, volgens een door de zorgautoriteit aangegeven model, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de als zorgverzekeraar uitgevoerde taken en de als verbindingskantoor uitgevoerde taken.

 • 2 De zorgverzekeraar neemt in het uitvoeringsverslag op:

  • a. het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de wet;

  • b. de resultaten van het door de zorgverzekeraar gevoerde beleid ter uitvoering van zijn wettelijke taken;

  • c. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de gedragscodes waaraan de zorgverzekeraar zich heeft verbonden;

  • d. gegevens over de relaties met zorgaanbieders en de wijze waarop wordt gestuurd op de kwaliteit van door hen geleverde zorg;

  • e. algemene gegevens over de honorering van directie en bestuur van de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de wet;

  • f. de wijze waarop de afhandeling van bezwaren van de verzekerden is georganiseerd alsmede de resultaten van de afhandeling van bezwaren;

  • g. de wijze waarop de afhandeling van klachten van de verzekerden is georganiseerd alsmede de resultaten van de afhandeling van klachten;

  • h. een ondertekende verklaring van het bestuur over de betrouwbaarheid van de gevraagde en aangeleverde gegevens in het uitvoeringsverslag.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het uitvoeringsverslag van het CAK bevat een verantwoording over de uitvoering van de wet, volgens een door de zorgautoriteit aangegeven model.

 • 2 Het CAK neemt in het uitvoeringsverslag op:

  • a. het profiel, de organisatiestructuur en het gevoerde en voorgenomen beleid bij de uitvoering van de wet;

  • b. de resultaten van het door het CAK gevoerde beleid ter uitvoering van zijn wettelijke taken;

  • c. een ondertekende verklaring van het bestuur over de betrouwbaarheid van de gevraagde en aangeleverde gegevens in het uitvoeringsverslag.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina