Regeling ISOM tender 2007-1

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 07-12-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, 23 november 2006, nr. WJZ 6087707, tot vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten (Regeling ISOM tender 2007-1)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 2.000.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ISOM tender 2007-1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

Terug naar begin van de pagina