Regeling EOS: demo tender 2007-I

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 29-07-2007 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2006, nr. WJZ 6080309, tot vaststelling van het subsidieplafond en de tenderperiode voor de eerste tender 2007 van de Uitvoeringsregeling EOS: demo (Regeling EOS: demo tender 2007-I)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Als periode na afloop waarvan de aanvragen om subsidie krachtens het Besluit EOS: demo en transitie-experimenten, die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld: de periode die aanvangt op de dag waarop deze regeling in werking treedt, en loopt tot en met 8 februari 2007, uiterlijk 17.00 uur.

  • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 7.600.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling EOS: demo tender 2007-I.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina