Regeling materieelbeheer museale voorwerpen

[Regeling vervallen per 03-12-2008.]
Geldend van 01-04-2007 t/m 02-12-2008

Regeling van de Minister van Financiën van 27 november 2006, houdende bepalingen omtrent het beheer van museale voorwerpen bij het Rijk (Regeling materieelbeheer museale voorwerpen)

De Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 03-12-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 03-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Het beheer van museale voorwerpen

[Vervallen per 03-12-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 1 De Minister of het college bevordert de zichtbaarheid van museale voorwerpen.

 • 2 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

 • 3 Restauratie van een museaal voorwerp vindt plaats na overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 4 Indien de Minister of het college het voornemen heeft het beheer van één of meer museale voorwerpen te beëindigen, geschiedt die beëindiging in overleg met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 5 De Minister of het college treft maatregelen ter voorkoming van vermissing, diefstal, verlies of beschadiging van museale voorwerpen.

Artikel 3

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 1 De Minister of het college zorgt ervoor dat de verblijfplaatsen van museale voorwerpen worden geregistreerd en dat de aanwezigheid van museale voorwerpen op die geregistreerde verblijfplaatsen regelmatig wordt gecontroleerd.

 • 2 De Minister of het college zorgt ervoor dat alle voorkomende verwervingen, diefstallen, verliezen, vermissingen of beschadigingen van museale voorwerpen worden geregistreerd.

 • 3 De Minister of het college informeert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap desgevraagd over de mutaties, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 1 De Minister of het college zorgt ervoor dat de administratieve organisatie van het beheer van museale voorwerpen met inachtneming van deze regeling wordt beschreven en dat de procedures die in die administratieve organisatie zijn vastgelegd, worden toegepast.

 • 2 De Minister of het college wijst ten behoeve van de communicatie met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het beheer van museale voorwerpen ten minste één functionaris aan.

Artikel 5

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 1 Museale voorwerpen worden zodanig beheerd dat de kans op schade aan derden of aansprakelijkstelling door derden zoveel mogelijk wordt voorkomen.

 • 2 De Minister of het college inventariseert de risico’s dat met de museale voorwerpen aanzienlijke schade aan derden kan worden toegebracht, dan wel dat het beheer van die voorwerpen aanleiding kan zijn tot aansprakelijkstelling door derden met aanzienlijke financiële gevolgen.

 • 3 Aan de hand van de schatting van de kans dat de geïnventariseerde risico’s, bedoeld in het eerste en tweede lid, zich zullen voordoen, wordt besloten of en zo ja welke preventieve maatregelen moeten worden genomen ter voorkoming of beperking van de risico’s, dan wel welke maatregelen moeten worden genomen voor het herstel van de schade of de opvang van de gevolgen van aansprakelijkstelling.

 • 4 De Minister of het college draagt zorg voor het administreren van gegevens met betrekking tot gevallen van schade en aansprakelijkheid die zich hebben voorgedaan.

 • 5 De in het vierde lid bedoelde gegevens worden op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan hem overgelegd.

Artikel 6

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 1 De risico's van schade voor en aansprakelijkheid van de Staat worden om redenen van doelmatigheid in het algemeen niet verzekerd.

 • 2 Een besluit tot verzekeren wordt genomen in overeenstemming met de Minister van Financiën.

 • 3 In overleg tussen de Minister of het college en de Minister van Financiën kan worden besloten, dat de afwikkeling van een schade of een aansprakelijkheid namens het Rijk door de Minister van Financiën geschiedt.

Paragraaf 3. Het beheer van museale voorwerpen door museale instellingen dan wel andere derden

[Vervallen per 03-12-2008]

Artikel 7

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 1 De Minister of het college zorgt ervoor dat museale instellingen dan wel andere derden die voor hem museale voorwerpen beheren, handelen overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 5.

 • 2 De Minister of het college zorgt ervoor dat museale instellingen dan wel andere derden die voor hem museale voorwerpen beheren, medewerking verlenen aan het houden van toezicht op het beheer van de desbetreffende museale voorwerpen, bedoeld in de artikelen 12 en 13.

Paragraaf 4. Bijzondere taken voor de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

[Vervallen per 03-12-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 03-12-2008]

Desgevraagd of ambtshalve stelt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de artistieke, culturele of wetenschappelijke waarde vast van de daarvoor in aanmerking komende voorwerpen.

Artikel 9

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 1 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap adviseert desgevraagd of ambtshalve over het beheer van museale voorwerpen, zowel in algemene zin als in geval van een specifiek voorwerp.

 • 2 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan aanwijzingen geven met betrekking tot het beheer of de restauratie van museale voorwerpen.

Artikel 10

[Vervallen per 03-12-2008]

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt een lijst bij van alle bij de Ministers of colleges bestaande registraties van museale voorwerpen.

Artikel 11

[Vervallen per 03-12-2008]

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan in een specifiek geval het beheer van een museaal voorwerp overnemen.

Paragraaf 5. Toezicht

[Vervallen per 03-12-2008]

Artikel 12

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 2 De Minister of het college is gehouden desgevraagd de inlichtingen te verstrekken die de toezichthouders, bedoeld in het eerste lid, voor de uitoefening van het toezicht nodig hebben.

 • 3 De Minister of het college verleent de toezichthouders, bedoeld in het eerste lid, desgevraagd toegang tot de museale voorwerpen die hij beheert en verleent hen desgevraagd inzage in alle daartoe bijgehouden administraties, documenten en andere informatiedragers.

Artikel 13

[Vervallen per 03-12-2008]

 • 1 De toezichthouders, bedoeld in artikel 12, eerste lid, melden hun bevindingen aan de Minister of het college en geven zo nodig daarbij aan welke voorzieningen naar hun oordeel dienen te worden getroffen.

 • 2 De inspecteur legt periodiek een samenvatting van de bevindingen, bedoeld in het eerste lid, over aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 03-12-2008]

Artikel 14

[Vervallen per 03-12-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling materieelbeheer rijksoverheid 2006.]

Artikel 15

[Vervallen per 03-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling materieelbeheer museale voorwerpen.

Artikel 16

[Vervallen per 03-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2007 met uitzondering van artikel 2, tweede lid, dat op 1 januari 2009 in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Bijlage

[Vervallen per 03-12-2008]

Museale instellingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d

[Vervallen per 03-12-2008]

Ministerie van Defensie

 • Koninklijk Militair-Historisch Museum (Legermuseum), Delft

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

 • Het Rijksmuseum, Amsterdam

 • Paleis Het Loo Nationaal Museum, Apeldoorn

 • Het Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

 • Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis, Den Haag

 • Museum Meermanno, Den Haag

 • Museum Mesdag, Den Haag

 • Museum de Gevangenpoort, Den Haag

 • Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag

 • Museum Huis Doorn, Doorn

 • Rijksmuseum Het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

 • Rijksmuseum Twenthe, Enschede

 • Museum Boerhaave, Leiden

 • Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden

 • Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

 • Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden

 • Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwater Archeologie, Lelystad

 • Museum Kasteel Radboud, Medemblik

 • Rijksmuseum Muiderslot, Muiden

 • Collectie Kam, Museum het Valkhof, Nijmegen

 • Kröller-Müller Museum, Otterlo

 • Museum Slot Loevestein, Poederoijen

 • Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam

Terug naar begin van de pagina